OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zabytkowa, Baranowa, Skoczowska i Wodna w Ustroniu

Zakres świadczonych usług obejmuje:

1.        Nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z  2006  Nr 156 poz. 1118 z zm.), obejmujący pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

2.        Powiernictwo inwestycyjne obejmujące:

§     sprawdzenie dokumentacji technicznej

§     bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą

  §        egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy

  §        udział w radach budowy

  §        prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót

  §        prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej

  §        rozliczenie inwestycji

  §        niezbędne sprawozdania i kontrola finansowa

  §        dokonanie czynności odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji

3.        Usługi ekonomiczno-finansowe związane z rozliczeniem środków na realizację zadania

1)    bieżąca kontrola realizacji umów, w tym m.in.:

a)  bieżące rozliczenia finansowe,

b) sprawozdania dla Zamawiającego oraz pożyczkodawców (WFOŚiGW Katowice) i  dotujących

c) ewentualne aneksy

 d) ścisła współpraca z pożyczkodawcami i dotującymi,

2)   zapewnienie prawidłowości w przebiegu kontroli zadania, przez jednostki współfinansujące (WFOŚiGW Katowice).

3)  rozliczenie końcowe w jednostkach współfinansujących (WFOŚiGW Katowice), w tym rozliczenie efektu  rzeczowego i ekologicznego zadań

WARUNEK: Zamawiający wymaga od inspektora nadzoru bieżącej kontroli placu budowy podczas prowadzenia robót oraz stawienie się na każde wezwanie Zamawiającego.

Wartość zadań wynikająca z kosztorysów inwestorskich to 1 536 680,00 zł brutto.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zabytkowa, Baranowa, Skoczowska i Wodna w Ustroniu

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych:                            Andrzej Siemiński    tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej:           Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-358

Józef Kuczera             tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 28.03.2011r. do godz.10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert – najniższa cena wykonania zamówienia zgodnie z ofertą.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjne w zakresie sieci, kanalizacyjnych, zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

Ustroń, dn. 18.03.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:27 Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zabytkowa, Baranowa, Skoczowska i Wodna w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:18.03.2011 13:41
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:16.05.2011 13:17