OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KONKURS OFERT

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zagospodarowanie przestrzenne rynku w Ustroniu

Miejsce wykonywania Ustroń ul. Rynek

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego rynku w Ustroniu wg następującego programu funkcjonalno – przestrzennego.

Funkcja podstawowa                       rekreacja i wypoczynek;

Funkcja towarzysząca                    usługi (mała gastronomia, handel);

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1.       Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (wykonanie prac projektowych o charakterze architektoniczno - urbanistycznym) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 50.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat

2.       Referencje – oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50.000 zł wymienione w formularzu „Wykaz prac”.

3.       Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 25.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.– załącznik nr 3.

4.       Personel – wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi wykonać terminowo zamówienie.

5.       Nadzór projektowy – wykonawca musi dysponować, osobą, uprawnioną do prowadzenia prac projektowych o zakresach zgodnych z niniejszym konkursem (uprawnienia architektoniczne lub urbanistyczne) z doświadczeniem minimum pięcioletnim oraz przedstawić w ofercie ważne zaświadczenie o przynależności do izby architektów lub urbanistów.

6.       Termin płatności faktur 14 dni.

Pożądanym terminem wykonania zamówienia jest 30.03.2005r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie ofert: 16.09.2004 godzina 12:00 Urząd Miasta Ustroń lok. 33.

Data, godzina i miejsce składania prac konkursowych: 20.09.2004 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, lok nr 33

Kryteria oceny prac konkursowych
Kryterium – walory urbanistyczno – architektoniczne, w tym jasność i czytelność rozwiązań przestrzennych
        ( 0 – 30)
Kryterium – rozwiązania funkcjonalno – użytkowe - ( 0 – 20) pkt.
Kryterium – dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu oraz form przestrzennych do warunków

                               wynikających z sąsiedztwa Zespołu Miejskiego- ( 0 – 20) pkt.
Kryterium – możliwość etapowania realizacji planowanej zabudowy - ( 0 – 10) pkt.
Kryterium – nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań -           ( 0 – 10) pkt.
Kryterium – ekonomika rozwiązań - ( 0 – 5) pkt.
Kryterium – walory eksploatacyjne - ( 0 – 5) pkt.

Data ogłoszenia: 17.08.2004 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zagospodarowanie przestrzenne rynku w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:17.08.2004 14:55
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:24.08.2004 15:26