Burmistrz Miasta Ustroń informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady Działalności Pożytku Publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do 20 kwietnia 2011 r. w Biurze Podawczym w godzinach pracy Urzędu Miasta Ustroń.

Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ opiniująco- doradczy w sprawach dotyczących współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta. Do zadań Rady należy w szczególności:

1.    opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,

  1. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
  3. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
  4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Kadencja Rady trwa 2 lata. Posiedzenia rady odbywają się według potrzeb , jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Więcej informacji na temat trybu powołania i działania Rady znajduje się w Uchwale nr XLVIII/556/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r., która znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:04.04.2011 11:33
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:27.05.2015 10:58