Ustroń: Kursy zawodowe uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2011 roku. Palacz kotłów CO, spawacz, obsługa wózków widłowych
Numer ogłoszenia: 70448 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Marii Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 0-33 854 26 34, faks 0-33 854 26 34.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy zawodowe uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2011 roku. Palacz kotłów CO, spawacz, obsługa wózków widłowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu palacza kotłów CO dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowe możliwości dla Twojej przyszłości. Kurs musi odbywać się na terenie miasta Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała lub Wisła dwa lub trzy razy w tygodniu od poniedziałku do piątku maksymalnie po 8 godzin dydaktycznych dziennie w terminie od 01.05.2011 r. do 30.11.2011 r. Jeżeli kurs będzie się odbywał poza miastem Ustroń, wykonawca zapewnia dojazd uczestnika na kurs własnym transportem z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym będzie się odbywał kurs i z powrotem do Ustronia (do MOPS ul. Konopnickiej 40) w każdym dniu zajęć. Kurs może się odbywać w grupie maksymalnie 10 osobowej. Cena i zakres: Kurs palacza kotłów CO Minimalna liczba godzin: 85 (godziny dydaktyczne 45 minut) a) Minimum programowe: 1. Budowa kotłów wraz z osprzętem. 2. Paliwa. 3. Paleniska. 4. Proces spalania. 5. Eksploatacja kotów wraz z osprzętem. 6. Automatyka i aparatura pomiarowa. 7. Zasady BHP i przeciwpożarowe. 8. Zajęcia praktyczne. b) Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie, dostosować oraz wyposażyć je w pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. c) Wykładowcy powinni posiadać co najmniej minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą wykłada. Przez minimalne doświadczenie rozumie się przynajmniej 3 lata stażu zawodowego w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y. d) Szkolenie winno zakończyć się wydaniem zaświadczenia lub certyfikatu z logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt Nowe możliwości dla Twojej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. e) dostarczenie do MOPS w Ustroniu dziennika zajęć, karty czasu pracy, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, podręczników, odzieży ochronnej. f) komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika szkolenia, g) odzież ochronną dla uczestnika kursu, h) badania lekarskie uczestnika kursu, i) wynagrodzenie oraz koszty dojazdu wykładowcy, j) poczęstunek w przerwie kawowej dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu; k) dwudaniowy obiad dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu; l) transport uczestnika kursu z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym odbywać się będzie kurs i z powrotem po skończonych zajęciach w każdym dniu kursu, jeżeli kurs odbywać się będzie poza miastem Ustroń. Wszystkie dokumenty dotyczące wykonania usługi muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Okres realizacji: od maja 2011 do listopada 2011 - ilość osób: 1 - Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. . - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych spotkań w trakcie ich realizowania. Część II. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza w zakresie MIG i TIG dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowe możliwości dla Twojej przyszłości. Kurs musi odbywać się na terenie miasta Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała lub Wisła dwa lub trzy razy w tygodniu od poniedziałku do piątku maksymalnie po 8 godzin dydaktycznych dziennie w terminie od 01.05.2011 r. do 30.11.2011 r. Jeżeli kurs będzie się odbywał poza miastem Ustroń, wykonawca zapewnia dojazd uczestnika na kurs własnym transportem z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym będzie się odbywał kurs i z powrotem do Ustronia (do MOPS ul. Konopnickiej 40) w każdym dniu zajęć. Kurs może się odbywać w grupie maksymalnie 10 osobowej. a) Cena i zakres: Kurs spawacza w zakresie MIG i TIG Minimalna liczba godzin: 170 (godziny dydaktyczne 45 minut) Minimum programowe: 1. zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2. urządzenia spawalnicze 3. bezpieczeństwo i higiena pracy 4. bezpieczna praca na hali produkcyjnej 5. materiały dodatkowe do spawania 6. spawanie w praktyce 7. oznaczanie i wymiarowanie spoin 8. metody przygotowania złączy do spawania 9. kwalifikowanie spawaczy 10. budowa i użytkowanie urządzeń do spawania elektrodami otulonymi i typowe parametry 11. elektrody otulone 12. bezpieczeństwo i higiena pracy 13. podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia 14. spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych 15. materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych 16. korozja i obróbka cieplna po spawaniu 17. zajęcia praktyczne b) Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie, dostosować oraz wyposażyć je w pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. c) Wykładowcy powinni posiadać co najmniej minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą wykłada. Przez minimalne doświadczenie rozumie się przynajmniej 3 lata stażu zawodowego w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y. d) Szkolenie winno zakończyć się wydaniem zaświadczenia lub certyfikatu z logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt Nowe możliwości dla Twojej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. e) dostarczenie do MOPS w Ustroniu dziennika zajęć, karty czasu pracy, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, podręczników, odzieży ochronnej. f) komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika szkolenia, g) odzież ochronną dla uczestnika kursu, h) badania lekarskie uczestnika kursu, i) wynagrodzenie oraz koszty dojazdu wykładowcy, j) poczęstunek w przerwie kawowej dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu; k) dwudaniowy obiad dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu; l) transport uczestnika kursu z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym odbywać się będzie kurs i z powrotem po skończonych zajęciach w każdym dniu kursu, jeżeli kurs odbywać się będzie poza miastem Ustroń. Wszystkie dokumenty dotyczące wykonania usługi muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Okres realizacji: od maja 2011 do listopada 2011 - ilość osób: 1 - Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. . - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych spotkań w trakcie ich realizowania Część III. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi wózka widłowego z modułem obsługi magazynu, komputera i kasy fiskalnej dla 4 uczestników projektu systemowego Nowe możliwości dla Twojej przyszłości. Kurs musi odbywać się na terenie miasta Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała lub Wisła dwa lub trzy razy w tygodniu od poniedziałku do piątku maksymalnie po 8 godzin dydaktycznych dziennie w terminie od 01.05.2011 r do 30.11.2011. Jeżeli kurs będzie się odbywał poza miastem Ustroń, wykonawca zapewnia dojazd uczestnika na kurs własnym transportem z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym będzie się odbywał kurs i z powrotem do Ustronia (do MOPS ul. Konopnickiej 40) w każdym dniu zajęć. Kurs może się odbywać w grupie maksymalnie 10 osobowej. a) Cena i zakres: Kurs obsługi wózka widłowego z modułem obsługi magazynu, komputera i kasy fiskalnej Minimalna liczba godzin: 137 (godziny dydaktyczne 45 minut) Minimum programowe: 1. Typy stosowanych wózków widłowych. 2. Budowa wózka. 3. Czynności operatora przed podjęciem pracy i po pracy. 4. Czynności operatora w czasie pracy z wózkiem. 5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. 6. Wiadomości o dozorze technicznym. 7. Wymiana butli gazowych. 8. Praktyczna nauka jazdy. 9. Podstawy obsługi komputera. 10. Kasy fiskalne. 11. Gospodarka zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjno -handlowym. 12. Dokumentacja magazynowa. 13. Organizacja prac magazynowych. b) Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie, dostosować oraz wyposażyć je w pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. c) Wykładowcy powinni posiadać co najmniej minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą wykłada. Przez minimalne doświadczenie rozumie się przynajmniej 3 lata stażu zawodowego w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y. d) Szkolenie winno zakończyć się wydaniem zaświadczenia lub certyfikatu z logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt Nowe możliwości dla Twojej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. e) dostarczenie do MOPS w Ustroniu dziennika zajęć, karty czasu pracy, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, podręczników, odzieży ochronnej. f) komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika szkolenia, g) odzież ochronną dla uczestnika kursu, h) badania lekarskie uczestnika kursu, i) wynagrodzenie oraz koszty dojazdu wykładowcy, j) poczęstunek w przerwie kawowej dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu; k) dwudaniowy obiad dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu; l) transport uczestnika kursu z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym odbywać się będzie kurs i z powrotem po skończonych zajęciach w każdym dniu kursu, jeżeli kurs odbywać się będzie poza miastem Ustroń. Wszystkie dokumenty dotyczące wykonania usługi muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Okres realizacji: od maja 2011 do listopada 2011 - ilość osób: 4 - Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. . - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych spotkań w trakcie ich realizowania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o: -posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, -posiadaniu wiedzy i doświadczenia, w szczególności Wykonawca musi posiadać uprawnienia doradcy zawodowego oraz posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego -dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; -sytuacji ekonomicznej i finansowej. Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zorganizowano usługi o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia oraz posiadaniu doświadczenia w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y. np. referencje, opinie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie: załącznik nr 2 SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie: załącznik nr 2 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie: załącznik nr 2 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.ustron.pl; www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w kasie MOPS w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą Nowe możliwości dla Twojej przyszłości realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak




Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg: kursy zawodowe: palacz co, spawacz, wózki widłowe
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej
Informację opublikował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data publikacji:08.04.2011 11:27
Informację aktualizował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data aktualizacji:27.04.2012 15:16