Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 2 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póz.zm), § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16-03-2011r Pana Jana Szklorz działającego jako pełnomocnik Miasta  Ustroń Burmistrz miasta Ustroń, wydał postanowienie znak SR.6220.00010.2011 r. z dnia 27.04.2011r. w którym postanowił nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z dojazdami w ciągu ul. Krzywaniec-Bernadka w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:29.04.2011 11:24
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:16.11.2011 10:52