OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont odwodnienia na odcinku

ul. Bładnicka – Łączna w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont odwodnienia na odcinku ul. Bładnicka – Łączna 
 w Ustroniu, który szczegółowo opisany został w przedmiarze robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Remont odwodnienia na odcinku
ul. Bładnicka – Łączna w Ustroniu.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 15.07.2011r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                       Teresa Januszewska            tel. 33 8579-320

- w sprawach procedury konkursowej    Ireneusz Staniek                  tel. 33 8579-358

                                                                 Józef Kuczera                       tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 23.05.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

                                                          

Ustroń, dn. 13.05.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:29 Remont odwodnienia na odcinku ul. Bładnicka – Łączna w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:13.05.2011 12:34
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:03.06.2011 07:33