OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Utwardzenie działek stanowiących komunikację wewnętrzną  przy ul. A. Brody w Ustroniu

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Zamówienie polega na utwardzeniu działek nr 1331/5 i 1330/20 stanowiących komunikację wewnętrzną  przy ul. A. Brody w Ustroniu zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem robót.

Roboty należy podzielić na dwa etapy:

Etap I – wykonanie utwardzenia parcel nr 1331/5 i 1330/20 oraz prac rozbiórkowych w obrębie parcel nr 1330/21 i 1331/6 w terminie do 30.06.2011r.

Etap II – wykonanie prac związanych z włączeniem wjazdu do nowo powstałego pasa drogowego ul. Pod Skarpą w porozumieniu z wykonawcą drogi w terminie do 30.09.2011r.

Fakturowanie częściowe wynikające z zakończenia poszczególnych etapów budowy

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Utwardzenie działek stanowiących komunikację wewnętrzną  przy ul. A. Brody w Ustroniu.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                        Teresa Januszewska            tel. 33 8579-320

- w sprawach procedury konkursowej     Ireneusz Staniek                  tel. 33 8579-358

                                                                  Józef Kuczera                       tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 23.05.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.


 

                                                          

Ustroń, dn. 13.05.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:30 Utwardzenie działek stanowiących komunikację wewnętrzną przy ul. A. Brody w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:13.05.2011 12:46
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:30.06.2011 12:01