Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek z dnia 23.05.2011r Pana Mirosława Pruski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności z naprawy pojazdów o stację demontażu pojazdów samochodowych  wycofanych z eksploatacji i punktu skupu złomu. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr 1290/2; 1292/2, w obrębie 0002-Lipowiec przy ul. Lipowskiej w Ustroniu, powiat cieszyński, województwo śląskie. Jednocześnie zawiadamiam, że Burmistrz Miasta Ustroń wystąpi o uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

Informuję, że strony przedmiotowego postępowania mają możliwość zapoznania się z wnioskiem, przedłożonym raportem w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń pok. 25, w godzinach pracy urzędu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności z naprawy pojazdów o stację demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji i punktu skupu złomu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:30.05.2011 14:50
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:16.11.2011 10:51