Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń

                    I.      Charakterystyka udzielanych ulg

Procedura dotyczy udzielania ulg w spłacie zobowiązań pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, które obejmują należność główną, odsetki ustawowe, odsetki umowne w przypadku ich zastrzeżenia oraz koszty dochodzonych należności (np. opłaty z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego).

Ulga może zostać udzielona w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w następującym zakresie:

- termin spłaty należności może zostać odroczony na okres nie dłuższy niż
12 miesięcy,

- należność pieniężna może zostać rozłożona na raty w całości lub części, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy,

- należność może zostać umorzona w całości lub części.

Wniosek o udzielenie ulgi złożyć może: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

                  II.      Dokumenty od wnioskodawcy

- pisemny wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem,

- oświadczenie majątkowe,

- dokumenty potwierdzające sytuację finansowo – majątkową wnioskodawcy - kopia deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę (np.PIT-36, PIT-36L) opatrzony datownikiem Urzędu Skarbowego,

- informację o wysokości dochodu osiągniętego z wynagrodzenia,. zawartych umów zleceń, umów o dzieło, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, zaświadczenie o pobieraniu zasiłków
z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych otrzymywanych świadczeń,

- zestawienie zobowiązań finansowych i należności (kredyty, pożyczki, inne)

- inne dokumenty uzasadniające przyznanie ulgi

Ponadto podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, ubiegające się o:

a) przyznanie pomocy de minimis zobowiązane są do przedłożenia:

- wniosku o udzielenie pomocy de minimis,

- zaświadczeń o pomocy de minimis wydane przez organy uprawnione do udzielania pomocy ze środków publicznych, potwierdzających wielkość otrzymanej pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o otrzymanie pomocy, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub też oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- dokumenty potwierdzające sytuację finansowo – majątkową wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie
z przepisami o rachunkowości,

- formularz informacji, którego wzór zawiera załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r.  Nr 53, poz. 311)

b) przyznanie pomocy de minimis w rolnictwie zobowiązane są do przedłożenia:

- wniosku o udzielenie pomocy de minimis,

- zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie wydane przez organy uprawnione do udzielania pomocy ze środków publicznych, potwierdzających wielkość otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w roku, w którym ubiega się o otrzymanie pomocy, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie lub też oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- dokumenty potwierdzające sytuację finansowo – majątkową wnioskodawcy,

- formularz informacji, którego wzór zawiera załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r.  Nr 121, poz. 810)

                III.      Forma załatwienia

- porozumienie cywilnoprawne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie   wierzytelności

lub

- jednostronne oświadczenie woli organu udzielającego ulgę.

                IV.      Termin załatwienia

- do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

                  V.      Podstawa prawna

Uchwała nr XL/433/2014 Radny Miasta Ustroń z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg. (w załączniku)

                VI.      Druki

- oświadczenie majątkowe (w załączniku)

- formularz informacji dla przedsiębiorcy (w załączniku)

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Udzielanie ulg w spłacie należności
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.06.2011 10:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.11.2014 12:56

Rejestr zmian dokumentu

17.11.2014 12:56 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Agnieszka Śliwka)
17.11.2014 12:55 Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis"

(Agnieszka Śliwka)
17.11.2014 12:55 Usunięto załącznik Formularz informacji dla
przedsiębiorcy

(Agnieszka Śliwka)
07.02.2014 09:40 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XL/433/2014 RADY MIASTA
USTROŃ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego
jednostko"

(Agnieszka Śliwka)
07.02.2014 09:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
07.02.2014 09:29 Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
(Agnieszka Śliwka)
07.02.2014 09:29 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXIV/262/2012 r.
(Agnieszka Śliwka)
09.10.2012 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
04.10.2012 08:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
04.10.2012 08:11 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV/262/2012 r. "
(Agnieszka Śliwka)
04.10.2012 08:10 Usunięto załącznik Uchwała nr V/35/2011
(Agnieszka Śliwka)
04.10.2012 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
03.06.2011 11:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
03.06.2011 11:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
03.06.2011 10:56 Dodano załącznik "Oświadczenie "
(Agnieszka Śliwka)
03.06.2011 10:55 Dodano załącznik "Formularz informacji dla
przedsiębiorcy"

(Agnieszka Śliwka)
03.06.2011 10:49 Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe "
(Agnieszka Śliwka)
03.06.2011 10:46 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Śliwka)