OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

ul. Daszyńskiego 31, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Częściowa wymiana posadzek w budynku
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Niniejsze zamówienie obejmuje wymianę posadzek w czterech pomieszczeniach lekcyjnych oraz na korytarzu drugiego piętra w budynku Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Przewiduje się zabudowanie nowej wykładziny PCV Gamrat Norma 43 o jednorodnym przekroju, grupa ścieralności T, odporność na poślizg: klasa DS, gwarancja na wykładzinę: 15 lat. Kolor wykładziny uzgodniony z dyrekcję szkoły.

Zakres robót obejmuje demontaż starych posadzek rulonowych i znajdujących się poniżej płytek pcw, skucie i wyrównanie słabych tynków ścian (50%) w sąsiedztwie wymienianych posadzek, wyrównanie podłoża i montaż nowych posadzek rulonowych. Posadzka wywinięta zostanie na ścianę tworząc cokół o wysokości min. 10cm. Naprawiane ściany przy posadzce zostaną przemalowane farbą dopasowaną kolorystycznie do istniejących ścian.

Wykonawca ponosi koszty składowania i utylizacji materiałów powstałych z rozbiórki, w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły ponosi koszty użytej wody i prądu. Rozliczenie robót ryczałtowe, jednorazowe, po zakończeniu robót.

Załącznikiem do końcowej faktury będą wszelkie dokumenty odbiorowe (oświadczenie kierownika budowy, atesty, deklaracje zgodności na materiały itp.).

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Częściowa wymiana posadzek w budynku

Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 24.06.2011r do 19.08.2011r

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                         Sławomir Bąk                      tel. 33 8579-322

                                                                  Iwona Werpachwska           tel. 33 8545-636

- w sprawach procedury konkursowej      reneusz Staniek                  tel. 33 8579-358

                                                                 Józef Kuczera                       tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 15.06.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja: 60 miesięcy na wykonane roboty i 15 lat na wykładzinę rulonową PCV.

 

Ustroń, dn. 07.06.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:G2 01 Częściowa wymiana posadzek w budynku Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:07.06.2011 13:52
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:17.06.2011 07:43