OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu, ul. Szkolna 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w specyfikacji technicznej i przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w Ustroniu, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń lokal nr 4, 43-450 Ustroń
ul. Rynek 1  w terminie do 28.06.2011r do godz. 10:00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych :                     Janusz Belkot                        tel. 33 8541-341

                                                              Dominika Jucha                    tel. 33 8542-699

W sprawie procedury konkursowej:        Ireneusz Staniek                      tel. 33 8579-358

                                                               Józef Kuczera                         tel. 33 8579-322

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                             x 10 pkt.

C1 = ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

                                                          

Gwarancja - 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – uprawnienia ogólnobudowlane); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

Ustroń, dn. 20.06.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SP5 01 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:20.06.2011 14:01
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:30.08.2011 10:44