OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Rozbiórka obiektu mostowego 3.24 przy ul. Dominikańskiej w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na rozbiórce pozostałości obiektu mostowego nr 3.24 w Ustroniu przy ul. Dominikańskiej. Zakres robót szczegółowo opisany został w przedmiarze robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Rozbiórka obiektu mostowego 3.24 przy ul. Dominikańskiej w Ustroniu.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 31.08.2011r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                         Józef Kuczera                      tel. 33 8579-322

- w sprawach procedury konkursowej     Ireneusz Staniek                  tel. 33 8579-358

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 29.06.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty


 

Ustroń, dn. 21.06.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:34 Rozbiórka obiektu mostowego 3.24 przy ul. Dominikańskiej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:21.06.2011 14:49
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:12.07.2011 12:13