OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 2a, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Wykonanie robót remontowych w zakresie podłóg drewnianych – cyklinowanie i lakierowanie w Gimnazjum nr 1 w Ustroniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w specyfikacji technicznej i przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty.

 

 

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w Ustroniu, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°° lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Wykonanie robót remontowych w zakresie podłóg drewnianych – cyklinowanie i lakierowanie w Gimnazjum nr 1 w Ustroniu.

 

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń lokal nr 4, 43-450 Ustroń
ul. Rynek 1  w terminie do 13.07.2011r do godz. 10:00

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                                         Leszek Szczypka                   tel. 33 854 5662

 

 

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

                                                          

Gwarancja - 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

 

 

Ustroń, dn. 05.07.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:G1 Wykonanie robót remontowych w zakresie podłóg drewnianych – cyklinowanie i lakierowanie w Gimnazjum nr 1 w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:05.07.2011 15:50
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:26.07.2011 12:43