OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta Ustroń poprzez wykonanie urządzeń i ich montaż

Zamówienie polega utrzymaniu placów zabaw poprzez wykonanie urządzeń i montaż na placach zabaw: dzielnica Hermanice ul. Wiśniowa i ul. Różana, styk ul. Fabryczna i ul. Długa, dzielnica Jaszowiec. Urządzenia takie jak : podwójna huśtawka (szt.1), zestaw wspinaczkowy (szt.1), huśtawka na sprężynie (szt.3) huśtawka ważka (szt.2).

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w specyfikacji technicznej i formularzu cenowym

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15 lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta Ustroń

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 31.08.2011r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                                   Justyna Stępień          tel. 33 8579-313

- w sprawach procedury konkursowej               Józef Kuczera             tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 27.07.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru.


 

                                                          

Ustroń, dn. 19.07.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:38 Utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta Ustroń poprzez wykonanie urządzeń i ich montaż
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:19.07.2011 10:39
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:10.08.2011 13:19