OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie ul. Polańska 25, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Przebudowa oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w SP nr 3 w Ustroniu Polanie

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wewnętrzną instalacją gazową w szkole. Istniejący gazociąg (za licznikiem) biegnący przez pomieszczenia szkolne zostanie zdemontowany. Nowy gazociąg zostanie poprowadzony od kotłowni do kuchni na zewnątrz budynku szkoły w wykopie. Istniejące urządzenia kuchni i gazomierze zostaną zdemontowane i ponownie zamontowane. Dodatkowo zabudowany zostanie detektor gazu ziemnego DEX-12 z modułem sterującym i sygnalizatorem.

Na przedmiotowy zakres robót zamawiający posiada pozwolenie na budowę.

Wykonawca ponosi koszty zużytej wody i prądu.

Rozliczenie robót ryczałtowe, płatne jednorazowo po zakończeniu robót.

Załącznikiem do faktury będą wszelkie dokumenty odbiorowe (oświadczenie kierownika budowy, atesty i deklaracje zgodności na materiały itp.).

Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Przebudowa oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w SP nr 3 w Ustroniu Polanie.

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres 09.08.2011r do 25.08.2011r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                          Sławomir Bąk                     tel. 33 8579-322

- w sprawach procedury konkursowej      Ireneusz Staniek                 tel. 33 8579-358

                                                                   Józef Kuczera                      tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń lokal nr 4 w terminie do 29.07.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 21.07.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
SP3 01 Przebudowa oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w SP nr 3 w Ustroniu Polanie
Podmiot udostępniający informację:
Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.07.2011 09:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.09.2011 15:14