OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Poprawa akustyki sceny Amfiteatru w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa akustyki ścian tylnych i bocznych sceny Amfiteatru w Ustroniu. Na istniejących ścianach wykonana zostanie warstwa akustyczna (m.in. ruszt drewniany, listwy drewniane z warstwą głuszącą z wełny szklanej URSA AKP3/V/80mm). W ścianach zabudowane zostaną przedłużenia stalowych tulei po montaż reklam.

Elementy drewniane muszą być zabezpieczone przeciw ogniowo. Zamawiający oczekuje drewna o wysokiej jakości, bez sęków. Ostateczne malowanie elementów drewnianych w kolorze białym.

Wykonawca ponosi koszty zużytej wody i prądu.

Rozliczenie robót ryczałtowe, płatne jednorazowo po zakończeniu robót.

Załącznikiem do faktury będą wszelkie dokumenty odbiorowe (oświadczenie kierownika budowy, atesty i deklaracje zgodności na materiały itp.).

Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót oraz w projekcie technicznym.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Poprawa akustyki sceny Amfiteatru w Ustroniu.

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres 19.09.2011r do 19.10.2011r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                          Sławomir Bąk                      tel. 33 8579-322

- w sprawach procedury konkursowej       Ireneusz Staniek                  tel. 33 8579-358

                                                                    Józef Kuczera                      tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 29.07.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 21.07.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
39 Poprawa akustyki sceny Amfiteatru w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:
Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.07.2011 10:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.08.2011 09:41