OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu ul. Kreta 6, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

„Przebudowa instalacji C.O. – zasilanie nagrzewnic sali gimnastycznej” w Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Niniejsze zamówienie obejmuje przebudowę instalacji centralnego ogrzewania na odcinku pomiędzy kotłownią a nowa salą gimnastyczną. Na tym odcinku stwierdzono przeciek w instalacji centralnego ogrzewania. Ułożone zostaną miedziane rury zasilające nagrzewnice. Stare rury biegnące pod posadzkami zostaną odcięte i nie będą demontowane. Zakres oferowanych robót musi objąć także wykonanie wszelkich robót naprawczych tynków, posadzek oraz robót malarskich wynikłych w ramach prowadzonych robót. Wykonawca ponosi koszty składowania i utylizacji materiałów powstałych z rozbiórki, w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły ponosi koszty zużytej wody i prądu.

Wykonawca przygotowuje materiały do sprawozdań, uczestniczy w naradach koordynacyjnych i spotkaniach wg potrzeb określonych przez zamawiającego.  Załącznikiem do faktury będą wszelkie dokumenty odbiorowe (oświadczenie kierownika budowy, atesty i deklaracje zgodności na materiały itp.). Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – „Przebudowa instalacji C.O. – zasilanie nagrzewnic sali gimnastycznej” w Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń lokal nr 4 w terminie do 08.08.2011r. do godz. 10:00

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 10.08.2011  do 26.08.2011r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                         Izabela Strzałkowska           tel. 33 8543-428

                                                                   Sławomir Bąk                       tel. 33 8579-322

- w sprawach procedury konkursowej     Ireneusz Staniek                  tel. 33 8579-358

                                                                   Józef Kuczera                      tel. 33 8579-322

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 29.07.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
SP6 01 Przebudowa instalacji C.O. – zasilanie nagrzewnic sali gimnastycznej” w Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu
Podmiot udostępniający informację:
Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.07.2011 12:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.09.2011 07:44