OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Ustroniu ul. Gałczyńskiego 43, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont instalacji wodociągowej w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem instalacji wodociągowej w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu. Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarach robót. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Remont instalacji wodociągowej w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń lokal nr 4 w terminie do 08.08.2011r. do godz. 10:00

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2011r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                          Beata Krysta                        tel. 33 8543-769

- w sprawach procedury konkursowej       Ireneusz Staniek                  tel. 33 8579-358

                                                                     Józef Kuczera                      tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń lokal nr 4 w terminie do 08.08.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 29.07.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ŻM 01 Remont instalacji wodociągowej w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:
Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.07.2011 12:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.07.2011 12:52