OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont oświetlenia ulicznego – wymiana opraw oświetleniowych w ciągu ulic Lipowskiej i Działkowej w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących starych opraw oświetleniowych na słupach energetycznych w ciągu ulic Lipowskiej i Działkowej w Ustroniu – 29 sztuk na oprawy 100W wraz z wymianą wysięgników.

Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Remont oświetlenia ulicznego – wymiana opraw oświetleniowych w ciągu ulic Lipowskiej i Działkowej w Ustroniu.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 10.09.2011r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                   Janina Korcz                        tel. 33 8579-320

- w sprawach procedury konkursowej   Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                             Józef Kuczera                         tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 11.08.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty


 

Ustroń, dn. 03.08.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
40 Remont oświetlenia ulicznego – wymiana opraw oświetleniowych w ciągu ulic Lipowskiej i Działkowej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:
Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.08.2011 14:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.08.2011 13:48