OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont kanalizacji deszczowej w ciągu

ul. Kasztanowej w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kasztanowej w Ustroniu.  Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kasztanowej w Ustroniu.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 30.09.2011r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                  Teresa Januszewska            tel. 33 8579-320

- w sprawach procedury konkursowej  Ireneusz Staniek                     tel. 33 8579-358

                                                            Józef Kuczera                         tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 11.08.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty


 

Ustroń, dn. 03.08.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:41 Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kasztanowej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:03.08.2011 14:22
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:30.08.2011 08:07