OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Ustroniu

Zamówienie polega na dostawie urządzeń do monitoringu pracy dwóch przepompowni ścieków w Ustroniu – przy ul. Wspólnej i ulicy Beskidzkiej

Szczegółowy opis rzeczowy zamówienia został określony w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15 lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dostawa urządzeń do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 10.10.2011r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                          Janina Korcz            tel. 33 8579-320

- w sprawach procedury konkursowej          Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-300

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 19.08.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja 24 miesiące od dnia odbioru.

Ustroń, dn. 11.08.2011r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
42 Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:
Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.08.2011 09:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.08.2011 14:37