ZADANIA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

 1. Prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
 2. Prowadzenie ewidencji ludności.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i  wymeldowania.
 4. Prowadzenie kart osobowych mieszkańców i współpraca z Rządowym Centrum Informatycznym (PESEL).

ZGROMADZENIA  PUBLICZNE

 1. Wydawanie zezwoleń na zgromadzenia.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, STRAŻE POŻARNE

 1. Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta.
 2. Koordynacja zadań gminy przewidzianych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

SPRAWY WOJSKOWE

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
 2. Prowadzenie ewidencji poborowych, którzy zgłosili się do poboru oraz wykazu poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
 3. Przyjmowanie i kompletowanie podań o przedterminowe zwolnienie żołnierza
  z zasadniczej służby wojskowej z tytułu uznania go za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i wydawanie decyzji w tym przedmiocie.
 4. Przyjmowanie i kompletowanie podań o udzielenie poborowym odroczenia z tytułu sprawowania opieki nad członkami rodziny oraz wydawanie decyzji w tym przedmiocie.

SPRAWY OBRONNE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA, GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 1. Tworzenie i aktualizacja:
 1. Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa ( kryzysu polityczno-militarnego ) i Wojny.
 2. Dokumentacji planowanych działań w celu zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta Ustroń.
 3. Planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Miasta Ustroń.
 4. Miejskiego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej.
 5. Planu Obrony Cywilnej Miasta Ustroń.
 1. Aktualizacja, planowanie i koordynowanie działalności w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności, sprawami obronnymi
  i  obroną cywilną.
 2. Obsługa Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, planowanie prac i ćwiczeń Gminnego Zespołu Reagowania.
 3. Tworzenie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Ustroń.
 4. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz spraw obronnych pracowników Urzędu Miasta, formacji obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 5. Planowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń dla kierowniczej kadry obrony cywilnej,
 6. Planowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych w rejonie porażenia.
 7. Prowadzenie postępowań  i wydawanie decyzji w zakresie świadczeń osobistych
  i rzeczowych oraz  prowadzenie ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych.
 8. Prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej.
 9. Koordynacja zagadnień obrony cywilnej wynikających z kompetencji Burmistrza Miasta jako szefa obrony cywilnej.
 10. Sprawowanie z upoważnienia Burmistrza Miasta nadzoru  nad organizacją
  i wykonywaniem zadań w dziedzinie Obrony Cywilnej poprzez określone jednostki organizacyjne wchodzące w skład Urzędu Miasta jak również przez przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje.
 11. Organizowanie i przeprowadzenie Akcji Kurierskiej.

KANCELARIA  MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH

 1. Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

 1. Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i organami ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

WYBORY I REFERENDA

 1. Przeprowadzenie i organizacja wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów samorządu terytorialnego, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów, z zastrzeżeniem §18 ust. 61-63.
 2. Prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
 3. Sporządzanie spisu wyborców.

SPISY POWSZECHNE

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie spisów powszechnych ludności.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.08.2011 11:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.04.2018 09:48

Rejestr zmian dokumentu