P R  O T O K Ó Ł   N r  XXI / 2004

z sesji  RADY MIASTA USTROŃ

odbytej w  dniu  24 czerwca  2004 r.

            W  sesji  udział wzięło 15-tu radnych.

 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

W sesji uczestniczył Prezes Towarzystwa Społecznego w Ustroniu Bogdan Baron.         

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności

     Sesja Rady Miasta rozpoczęła się w dniu 24 czerwca 2004 roku o godz. 14-tej
w  sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu. Sesję otworzyła i obrady prowadziła    Przewodnicząca Rady E. Czembor. Po przywitaniu radnych  oraz gości  Przewodnicząca Rady  stwierdziła, na podstawie listy obecności, że obrady sesji są prawomocne.
  

2. Uchwalenie porządku obrad

Do przedstawionego przez Przewodniczącą E. Czembor projektu porządku obrad Burmistrz I. Szarzec zgłosił wniosek dotyczący włączenia do pakietu uchwał dodatkowego projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego miasta na lata 2004 do 2006.  Jak dalej wyjaśnił Burmistrz plan ten stanowi fragment uchwalonej wcześniej strategii miasta a konieczność jego uchwalenia wynika
z  wprowadzonych ostatnio wytycznych w zakresie składania wniosków  o przyznanie środków pomocowych na realizację  strategicznych zadań w mieście.  Zgodnie z tym uchwalony plan stanowić będzie załącznik do każdego z  wniosków. Najbliższy wniosek dotyczył będzie remontu i modernizacji sceny oraz zaplecza MDK „Prażakówka” a następny z kolei   modernizacji dróg.

Innych propozycji nie wniesiono zatem po uzupełnieniu  projektu porządku obrad o zgłoszony projekt uchwały Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego porządek obrad został przyjęty  jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu Nr XX/2004 z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 maja 2004 r.

            Do skrótu protokołu przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego S. Malinę  nie wniesiono uwag. Został on przyjęty jednogłośnie  przez 14-tu  radnych  obecnych na sesji.

4. Informacja na temat wynajmowania lokali socjalnych i komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

            Informacja do tego punktu porządku obrad opracowana została przez Wydział Mieszkaniowy UM. Jak poinformowała Naczelnik tego Wydziału E. Sowa w myśl obowiązujących przepisów gmina jest zobowiązana nie tylko do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności o niskich dochodach ale także zapewnienia  lokali socjalnych  osobom eksmitowanym  na mocy wyroku sądowego bądź to z lokali prywatnych bądź też spółdzielczych. W celu realizacji tego zadania opracowane zostały , przy uwzględnieniu kryteriów dochodowych, stosowne  zasady  przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych .  Procedura przydziału tych mieszkań podlega kontroli społecznej  bowiem temat ten realizuje 7-mio osobowa  Społeczna Komisja Mieszkaniowa  powołana przez Zarząd Miasta w roku 2002,  na 4-letni okres działania. Lokale gminne podzielone zostały na cztery grupy tj. komunalne, socjalne, lokale socjalne dla osób eksmitowanych z wyroku sądowego oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu. Kwalifikacja wniosków prowadzona jest według ustalonego dla każdej z grup kryterium dochodowego przy czym  do 4-tej grupy kwalifikowani są wnioskodawcy  o dochodach wyższych od tych ustalonych  dla grup poprzednich , wyrażających chęć zakupu lokalu w ramach przetargu.

            Opracowany materiał uzyskał pozytywną opinię Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy czym przewodniczący komisji J. Waszek, mając na uwadze zbyt mały zasób mieszkań komunalnych w stosunku do  istniejących w mieście potrzeb mówił o obowiązku gminy w zakresie  rozwiązania tego problemu poprzez podjęcie budowy obiektów mieszkalnych.

            Pracę Wydziału Mieszkaniowego bardzo dobrze oceniła Przewodnicząca E. Czembor - szczególnie jak dodała -  w zakresie  realizowanych przez Wydział remontów w efekcie czego   podwyższony zostaje standard  tych lokali.

            Nie podjęto głosów w dyskusji  a materiały dotyczące tematu wynajmowania lokali gminnych stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

5. Sprawozdanie z działań i prac wykonanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ustroniu

            Przedstawione radnym sprawozdanie prezes TBS B. Baron uzupełnił informacją według której  budowane obiekty oddane zostaną  do użytku  w planowanym wcześniej terminie tj.  w dniu  1 października br. Jak dalej informował  prace, które pozostały do wykonania w tych obiektach realizowane są rytmicznie, podobnie jak środki przekazywane przez bank w ramach przyznanego kredytu. Aktualnie prowadzone są  prace wykończeniowe  . Wcześniej natomiast dokonano  przyłączeń wszystkich mediów do sieci  centralnej . Tutaj wyjaśnił, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków  funkcjonować będzie  wyłącznie jedna umowa , wspólna dla wszystkich mieszkańców.

W podjętej w tym temacie dyskusji  Przewodnicząca E. Czembor pytała,
czy we wskazanym terminie „zajęte” zostanie  każde z mieszkań w tych budynkach. Odpowiadając Prezes Baron wyjaśnił, że  w zasadzie zdecydowaną większość  w tej liczbie chętnych stanowią , jak  to określił „ stałe” osoby , chociaż zdarzają się niewielkie zmiany wynikające przede wszystkim ze spraw losowych. W takich sprawach decyzje o zmianie kontrahenta podejmuje  komisja kwalifikacyjna  z tym,
 że aktualnie nie ma żadnych wolnych mieszkań. Dalej informował, że zgodnie
z harmonogramem w m-cu lipcu odbędzie się ostatnie zebranie Rady Nadzorczej
i Zarządu TBS z udziałowcami, w m-cu  sierpniu    przyszli  lokatorzy będą musieli dokonać wpłaty należnej  kaucji natomiast we wrześniu  sfinalizowana zostanie sprawa 
zawarcia wszystkich umów najmu.

Radny T. Dyrda zwrócił się natomiast do Prezesa o wyjaśnienie różnicy jaka powstała pomiędzy wcześniej zakładaną ceną m2  powierzchni mieszkalnej a  stawką ostatecznie obowiązującą .  Z udzielonej odpowiedzi  wynikało, że końcowa cena  lokali mieszkalnych TBS-u , które – jak zaznaczył prezes Baron -   z założenia nie są  przeznaczone do sprzedaży , jest pochodną kosztów realizacyjnych całego zadania. W przypadku naszego TBS koszty te są wyższe o kilka procent od planowanych stąd wynikła konieczność nieznacznej zwyżki wcześniej ustalonej  stawki. 

W związku z finalizacją budowy obiektów  Prezes B. Baron zwrócił się do radnych
o rozważenie możliwości dalszego rozwoju tej firmy bowiem – jak stwierdził -  ograniczenie działalności  wyłącznie do administrowania obecnymi zasobami TBS-u  wymusi konieczność częściowego dotowania tego zadania 
z budżetu miasta.

            Dalszej dyskusji nie podjęto zatem Przewodnicząca E. Czembor uznała ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

Informacja na temat wynajmowania lokali socjalnych i komunalnych wchodzących
 w skład  mieszkaniowego zasobu gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach

A/  zmian w budżecie miasta na rok 2004

            Projekt uchwały przedstawiony  przez Skarbnik Miasta M. Komadowską dotyczył wprowadzenia do tegorocznego  budżetu zmian  po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu.  W zakresie dochodów do budżetu  wprowadzone zostały środki przekazane m.in. tytułem subwencji ogólnej z  budżetu państwa oraz dochodów od osób  prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .Po stronie wydatków pozyskane środki skierowano na wydatki inwestycyjne związane m.in. z remontem ratusza, tarasów w żłobku oraz modernizacji dróg.

            Projekt uchwały  analizowała Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa, która
 w całości  zaakceptowała proponowane kierunki wydatkowania dodatkowych środków budżetowych. Zwracając się do radnych o podjęcie tej uchwały przewodniczący J. Kurowski przedstawił  dodatkowo opinie do dwóch następnych projektów uchwał  z których jeden porządkował  przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok bieżący w związku z dodatkowymi wpłatami zaś drugi dotyczył wprowadzenia proponowanych  zmian w Funduszu do tegorocznego budżetu miasta. Także w tych sprawa komisja wyraziła pozytywną opinię wnosząc o podjęcie proponowanych uchwał.

            Nie podjęto dyskusji  zatem Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego projekt powyższej uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XXI/182/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

B / zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

            Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta M. Komadowska. Projekt ten dotyczył wprowadzenia do Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska dodatkowych wpływów tytułem dokonanej wycinki drzew  w terenie przeznaczonym pod budowę obwodnicy. Pozyskane środki zadysponowane zostały na utrzymanie terenów zielonych / Park Kuracyjny/ i gospodarkę wodną w mieście.

            Dyskusji nie podjęto a projekt omawianej uchwały został jednogłośnie podjęty przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XXI/184/2004 w zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków MFOŚiGW na rok 2004 stanowi załącznik nr  6 do protokołu.

C/  zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2004 Rady Miasta Ustroń
nr XV/143/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

            Jak poinformowała Skarbnik M. Komadowska projekt powyższej uchwały stanowił konsekwencję zmian  wprowadzonych do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwałą przyjętą przez Radę  w p-cie B/ porządku obrad. 

            Głosów do dyskusji nie zgłoszono zatem Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego wymieniona wyżej uchwała podjęta została jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XXI/183/2004r zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2004  stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

D/ ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

         Przedstawiając projekt  powyższej uchwały Naczelnik Wydziału IGG A. Siemiński poinformował , że obowiązek ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego przez samorządy wynikał ze znowelizowanych przepisów o drogach publicznych. Podobne uchwały  zostały opracowane także  przez pozostałe gminy naszego powiatu przy  czym w celu ujednolicenia tych opłat prace nad ich przygotowaniem zostały podjęte po uchwaleniu stawek  dla dróg powiatowych przez Radę Powiatu.
Przedstawione w projekcie uchwały stawki nie będą dotyczyły sytuacji kiedy pas drogowy zostanie zajęty na cele związane z budową, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg oraz budową oświetlenia.  Proponowane stawki ujęte zostały w czterech  grupach a ich wysokość   uzależniona została od   sposobu wykorzystania zajętej części pasa drogowego.

            Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Komisję Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jak i Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa a ponieważ radni nie wnieśli żadnych  uwag  do jego treści    Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XXI/185/2004 w sprawie   ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego stanowi załącznik nr  8 do protokołu.

e/  zamiany nieruchomości

            Projekt tej uchwały dotyczył zamiany , na grunt gminny, kawałka gruntu stanowiącego własność prywatną  położonego w miejscu włączenia się planowanej do budowy  drogi zbiorczej obszarowej w ulicę Cieszyńską. W tej sprawie współwłaściciele tego  gruntu  złożyli stosowny wniosek  podając w jego uzasadnieniu, że pozyskany w drodze zamiany grunt, przylegający do ich posesji,  w  istotny sposób poprawi możliwość zagospodarowania ich nieruchomości. Uznając proponowaną zamianę za korzystną  z punktu widzenia potrzeb miasta związanych   z planami budowy   w tym miejscu obwodnicy miejskiej Burmistrz skierował stosowny projekt uchwały w tej sprawie pod obrady sesji.

            Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię  Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podając w  uzasadnieniu konieczność podjęcia  tematu budowy obwodnicy aktualnego od co najmniej dwóch kadencji Rady.

            Dyskusji nie podjęto a projekt uchwały poddany pod głosowanie został jednogłośnie podjęty przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXI/186/2004 w sprawie zamiany nieruchomości stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.

F/  zmiany uchwały Nr XXIII/238/00 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 września 2000r. o nadaniu Statutu Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jarockiego

 Projekt powyższej uchwały, mającej charakter porządkowy,  został przedstawiony pod obrady Rady w związku z wystąpieniem Ministerstwa Kultury  w którym wskazano aby  przyjęta  zmiana nazwy Muzeum została wprowadzona odpowiednio  w całej treści tego  statutu.  Wcześniej, zgodnie z obowiązującą procedurą, w celu uzgodnienia ostatecznej treści statutu , przekazana została  do Ministerstwa uchwała  podjęta przez Radę  w m-cu marcu br. traktująca  o zmianach w statucie w przedmiocie   dotychczasowej nazwy Muzeum .

Projekt uchwały przedstawiła radca prawny Urzędu H. Sikora, która także ustosunkowała się do głosu radnego K. Kubali, który  postulował by  , w związku z przyjętymi zmianami w nazwie muzeum stosować jego   pełną  nazwę wraz z imieniem i nazwiskiem patrona tej placówki wyjaśniając, że wprowadzona zmiana będzie obowiązywała  z chwilą opublikowania zmienionego statutu  w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego. 

            Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki a ponieważ nie podjęto dyskusji Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego chwała podjęta została jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XXI/187/2004 w sprawie zmiany uchwały o nadania statutu Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa w Ustroniu  stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

G/  realizacji z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dominikańskiej

            Projekt tej uchwały, jak i następnej w porządku obrad  traktującej  także
o wspólnej z powiatem realizacji  zadania związanego z remontem ulic 3 Maja
i Daszyńskiego przedstawił Burmistrz I. Szarzec . Jak informował Burmistrz w tych sprawach zorganizowano  kilka spotkań w trakcie których ustalono, że miasto sfinansuje opracowanie dokumentacji projektowej tych zadań  w formie umożliwiającej Starostwu złożenie wniosków  o przyznanie na realizację tych zadań środków zewnętrznych z Funduszu Rozwoju Regionalnego.

            Projekty uchwał analizowały dwie komisje Rady – Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Budżetu i Przestrzegania Prawa. Każda z komisji , wskazując na  konieczność pilnej realizacji tych zadań,  pozytywnie  zaopiniowała  każdy z przedstawionych projektów. 

W tym miejscu Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny A. Gawlik pytał, czy
w planach remontu ulicy 3 Maja   przewidziano także budowę w tym miejscu kanalizacji sanitarnej. Według udzielonej przez Naczelnika Wydziału IGG A. Siemińskiego   na odcinku od przystanku PKS na Brzegach do stawu kajakowego wykonana zostanie  kanalizacja deszczowa natomiast dla kanalizacji sanitarnej wyprzedzająco zostaną wykonane konieczne przejścia pod drogą.

            Innych głosów nie zgłoszono do dyskusji a poddany pod głosowanie projekt powyższej uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXI/188/2004 w sprawie realizacji z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Dominikańskiej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

H/ realizacji z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont ciągu komunikacyjnego ulic 3 Maja i Daszyńskiego

            Radni nie wnieśli uwag do tego projektu uchwały, który poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXI/189/2004 w sprawie realizacji z Powiatem Cieszyńskim  remontu ciągu komunikacyjnego ulic 3 Maja i Daszyńskiego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.      

I/ uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ustroń

            Projekt uchwały Burmistrz I. Szarzec przedstawił w  uzasadnieniu zgłoszenia wniosku o wprowadzenie tego punktu   do porządku obrad. Uzupełniając tę wypowiedź Burmistrz informował, że Plan Rozwoju Lokalnego stanowiąc  w zasadzie spis zadań planowanych do wykonania w latach 2004-2006, jest dokumentem niezbędnym,  umożliwiającym przygotowanie stosownych wystąpień o środki zewnętrzne do ich realizacji.

            Dyskusji nie podjęto. Projekt uchwały w wyniku zarządzonego głosowania został podjęty większością głosów bowiem

                        - za podjęciem uchwały głosowało                       -            13-tu radnych

                        - wstrzymał się od głosu                                   -             1-n radny

            Uchwała Nr XXI/190/2004 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego  stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

7. Interpelacje

            W okresie międzysesyjnym nie wniesiono żadnych interpelacji pisemnych zatem Wiceprzewodniczący S. Malina uznała ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

8. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta

            W pierwszej kolejności radna O. Kisiała zgłosiła do załatwienia szereg spraw
z terenu Ustronia-Lipowca  .Sprawy te dotyczyły :

-          przyśpieszenia usunięcia oraz naprawy wszystkich zniszczeń powstałych
w Lipowcu w trakcie ostatniej powodzi w m-cu maju br. oraz podania do wiadomości publicznej  w Gazecie Ustrońskiej informacji  o terminie wykonania  tych spraw,

-          ujęcia w najbliższych planach inwestycyjnych kontynuacji budowy chodnika przy ulicy Lipowskiej,

-          naprawy oberwanych rowów  w okolicy cmentarza oraz na zakręcie, na granicy Lipowca z Brenną,

-          ul. Krętej gdzie „podmyty” został asfalt oraz ulicy Spokojnej na której zniszczeniu uległo następnych 150 metrów drogi,

-          utwardzenia poboczy wysypanych tłuczniem w ten sposób by padający deszcz nie wypłukiwał nawierzchni na pola uprawne znajdujące się w sąsiedztwie , 

-          wykonania  przyłącza do kanalizacji sanitarnej budynku przy ul, Lipowskiej / w okolicy mostu/, którego właściciel uregulował należność związaną z partycypacją w kosztach budowy kanalizacji.

Wyjaśnień w tych sprawach udzielał Naczelnik Wydziału IGG A. Siemiński.  

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi wspólnie  z Zarządem Melioracji oraz Urzędem Wojewódzkim w pierwszej kolejności należałoby  umocnić koryto potoku Lipowskiego. Temat ten wprawdzie stanowi zadanie powiatu jednak miasto także podjęło  starania o pozyskanie środków na realizację tego zadania z uwagi na fakt, że temat ten  w pośredni sposób wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa dla użytkowników pobliskiej drogi. Nadal będą realizowane prace przy naprawie uszkodzonej drogi. Poprawione zostaną także dalsze rowy i pobocza. Jak zauważył jednak  Naczelnik , całość dotychczas wykonanych prac finansowana  w ramach funduszy przyznanych na ten rok  na utrzymanie dróg powiatowych bowiem – jak do tej pory -  miasto nie otrzymało z Powiatu żadnych dodatkowych środków na to zadanie.

 Udzielając odpowiedzi w dalszych sprawach  zgłoszonych przez radną Naczelnik informował, że :

-          ul. Spokojna   została w jej części  poprawiona przy czym , w związku z tym  że ulica ta stanowi teren prywatny , naprawa dalszych uszkodzeń uzależniona będzie  od wyrażenia przez właścicieli zgody  na wejście w teren,

-          realizacja przyłącza do kanalizacji jednego z budynków przy ul. Lipowskiej uzależniona jest od  zawarcia umów o partycypacji w kosztach z pozostałymi mieszkańcami w tym terenie. Ustalono termin załatwienia tej sprawy do końca miesiąca czerwca br . – po upływie tego terminu środki dotychczas wpłacone  na rzecz kanalizacji zostaną zwrócone   bowiem z uwagi na koszt wykonawstwa miasto zmuszone będzie odstąpić od wykonania przyłączy w tym miejscu.   

Z dalszych spraw :

-          W. Śliż sygnalizował, że   wykonujący czyszczenie potoków nie wywożą  usuniętych nieczystości . Zwrócił też uwagę na konieczność zwiększenia patroli SM w Hermanicach, w miejscach  spotkań osób nadużywających  alkohol   tj. w parku przy z-dzie fryzjerskim p. Krysty oraz na placu zabaw,

-          M. Szczotka pytała, czy został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie jezdni 
ul. Dębowej oraz kiedy zostaną usunięte dziury w  drogach na Poniwcu,

-          J. Śliwka zgłosił konieczność wyremontowania dziur na ul. Jastrzębiej, remontu wiaty PKS-u na przystanku Dobka-Leśniczówka oraz  usunięcia obniżenia jezdni na odcinku od budynku Zawodowej Straży Pożarnej w Polanie w kierunku do skrzyżowania w Jaszowcu,

-          K. Brandys postulowała o zwiększenie patroli SM na ul. Nadrzecznej, gdzie pomimo obowiązującego tam znaku zakazu parkuje wielu kierowców. Radna poruszyła także sprawę utylizacji płyt azbestowych sygnalizując, że w tej sprawie skierował do Urzędu pismo prezes SM „Zacisze”.  W tej sprawie głos podjęli także radny K. Kubala oraz S. Malina, który  potwierdził, że prezes SM’’ Zacisze”  wyraził swoje zaniepokojenie  brakiem stanowiska  Rady w sprawie dofinansowania prac związanych z usuwaniem  azbestu z budynków spółdzielni,

-          Przewodniczący Zarządu Osiedla Poniwiec R. Siwiec postulował o wykoszenie trawy utrudniającej widoczność  w miejscach  wjazdu z Poniwca do obwodnicy.

Według odpowiedzi udzielonej radnej M. Szczotka  przez N-ka A. Siemińskiego  przetarg na ul. Dębową będzie  rozstrzygnięty w m-cu czerwcu natomiast w I-szej dekadzie lipca rozpoczęte zostaną tam roboty, a  dziury w drogach na Poniwcu zostaną wyremontowane w najbliższych dniach.

W sprawie  płyt azbestowych odpowiadała radna M. Szczotka informując, że temat ten był omawiany  w trakcie ostatniego z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska .W komisji uczestniczył także prezes S-ki Komunalnej interesujący się tym tematem a wniosek jaki  został przez komisję ostatecznie podjęty sprowadzał się do stwierdzenia, że aktualnie brakuje środków na realizację tego zadania  przy czym do Burmistrza skierowany zostanie postulat by odpowiednie  fundusze na ten cel  ujęte zostały w przyszłorocznym budżecie miasta.

            Głos zabrał następnie Z-ca Przewodniczącego ZO Zawodzie A. Kozieł, który pod rozwagę Rady podał propozycję każdorazowego  zapraszania przedstawicieli osiedli na posiedzenia komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a także  Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa. Pan Kozieł prosił także o informację o aktualnym stanie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego.

W pierwszej kolejności do wypowiedzi tej  odniosła się Przewodnicząca E. Czembor informując, że podejmowane będą prace nad zmianą statutu osiedli  stąd  możliwe będzie  uwzględnienie tego postulatu. Następnie Burmistrz informował, że  aktualnie  trwają uzgodnienia ze wszystkimi  instytucjami, które obligatoryjnie muszą przedstawić swoje stanowisko do założeń tego planu. Realne jest zatem, że w  m-cu wrześniu br.  plan , zgodnie z procedurą, wyłożony zostanie do  publicznego wglądu przy czym dokładny termin zostanie ustalony po  otrzymaniu zwrotek potwierdzających odbiór  urzędowych pism kierowanych w sprawie planu do wspomnianych wyżej instytucji.
W tym miejscu radny W. Śliż sugerował by informacja o wyłożeniu planu do wglądu umieszczona została do wiadomości mieszkańców  w Gazecie Ustrońskiej.

9. Bieżące sprawy Rady Miasta

W sprawach bieżących  Rady Przewodnicząca E. Czembor  poinformowała radnych
o  zasadach funkcjonowaniu rodzinnych domów dziecka, które wizytowała w towarzystwie  Pani Burmistrz i Kierownika ustrońskiego MOPS-u. Jak stwierdziła wyjazd ten potwierdził  zasadność utworzenia  placówki prowadzącej opiekę nad dziećmi w obiekcie na Bernadce , który miasto otrzymało bezpłatnie od prywatnego darczyńcy. W planach zakłada  się , że tego typu placówka mogłaby rozpocząć działalność już w roku przyszłym , po załatwieniu do końca roku koniecznych  formalności.

Następnie Przewodnicząca poinformowała o odwołaniu planowanego we wrześniu wyjazdu radnych do miasta partnerskiego Hajdunans  w związku  z brakiem dostatecznej ilości zgłoszeń, ustalono termin posiedzeń komisji koordynacyjnej w m-cu lipcu br., komisji Architektury  oraz  następnej  sesji Rady planowanej , ze względu na urlopy, na dzień 26 sierpnia br. a z pozostałych spraw Przewodniczący ZO Ustroń Górny zaprosił radnych i Burmistrza do udziału w otwartym zebraniu mieszkańców
w dniu 15 lipca o godz.17-ej natomiast Burmistrz  zaprosił wszystkich obecnych na najbliższe imprezy organizowane w mieście m.in. Lato z radiem i Festyn Miasta Partnerskich.

10.   Zakończenie

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji  Przewodnicząca E. Czembor podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom uczestniczącym w  obradach a następnie ogłosił zamknięcie sesji.

Sesja zakończyła się o godz.16,35.

Prot. I. Hernik 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:08.09.2004 13:32
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:06.10.2004 13:26