OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Malowanie poręczy mostowych na rzece Wiśle w ciągu ulicy Kuźniczej i Lipowskiej w Ustroniu

Zakres prac:

§       Czyszczenie poręczy mostowych o łącznej długości około 240 mb;

§       Miniowanie poręczy mostowych o łącznej długości około 240 mb;

§       Dwukrotne malowanie poręczy mostowych o łącznej długości około 240 mb;

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – malowanie poręczy mostowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: - 30. 11.2004r.                         

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek             tel. 33 8579-320

Ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 17.09.2004r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________90 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Uzyskane w ten sposób punkty C będą pomnożone przez współczynnik 0,9 odpowiadający kryterium CENY.

2. Kryterium GWARANCJA

Gwarancja na wykonanie zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium _10 %.

Sposób przyznawania punktów

Za zaoferowanie gwarancji na wykonanie całości zamówienia do 12 miesięcy oferent otrzymuje 0 pkt. za każde wydłużenie terminu gwarancji na wykonanie całości zamówienia o 6 miesięcy uzyskuje dodatkowo 2 pkt. suma punktów za kryterium gwarancja nie może być większa niż 10 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik 0.1 odpowiadający wadze kryterium GWARANCJI .


Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 17.09.2004r. o godzinie 12.00

Ustroń, dn. 08.09.2004r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Malowanie poręczy mostowych na rzece Wiśle w ciągu ulicy Kużniczej i Lipowskiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:08.09.2004 16:06
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:08.09.2004 16:06