WPISANIE DO STAŁEGO REJSTRU WYBORCÓW

Ogólny opis:

Stały rejestr wyborców obejmuje zamieszkałe stale na obszarze gminy osoby, którym przysługuje prawo wybierania.

Służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta RP, dla wyborów  do Sejmu i do Senatu, samorządowych, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,                 dla wyboru burmistrza, a także spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Wyborcy zameldowani                  na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

Do rejestru wyborców mogą się dopisać na pisemny wniosek:

·         wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

·         wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,

·         wyborcy będący obywatelami Unii Europejskiej, a niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

1.      Pisemny wniosek na formularzu wg. wzoru ustalonego przez rozporządzenie MSWiA  z dnia 27 lipca 2011 r.( Dz. u. z 2011, nr 158, poz. 941)

2.      kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

3.      pisemna deklaracja w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

·         3 dni od daty złożenia wniosku; w przypadku wyborców będących polskimi obywatelami,

·         nie później niż 30-go dnia po zarządzeniu wyborów- w przypadku wyborców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi

Podstawa prawna:

·                 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn.zm)

·                 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywanie przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii europejskiej danych zawartym w danym rejestrze.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wpisanie do stałego rejestru wyborców
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.08.2011 12:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.08.2011 14:08

Rejestr zmian dokumentu