Tryb postępowania

Urząd Stanu Cywilnego w Ustroniu posiada księgi stanu cywilnego od roku 1900.
Z w/w ksiąg wydawane są:
- odpisy skrócone,
- odpisy zupełne,
- odpisy wielojęzyczne.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
  • sąd i inne organy państwowe,
  • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.
  • zgodnie z art. 32 kpa w postępowaniu, jakim jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego może występować pełnomocnik, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek zawierający dane wnioskodawcy, imię i nazwisko osoby, której akt dotyczy, datę zdarzenia, którą akt potwierdza. We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu. Wniosek należy podpisać.
  • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.
Opłaty skarbowe:
- odpisy skrócone             - 22 zł
- odpisy zupełne               - 33 zł
- odpisy wielojęzyczne     - 22 zł


Odpisy wydawane są od ręki bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

  • Art 10, art. 83 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami),


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta usługi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Stanu Cywilnego - UM Ustroń
Informację opublikował:Beata Chlebek
Data publikacji:30.08.2011 18:18
Informację aktualizował:Beata Chlebek
Data aktualizacji:30.08.2011 19:14