Tryb postępowania

Podstawę dokonania wpisu aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanowi oryginał aktu zagranicznego wraz z jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

-       osoba, której akt dotyczy,

-       wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.

Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego.

Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

W pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Oryginały dokumentów złożonych w postępowaniu nie podlegają zwrotowi.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku

Jeżeli wpisywany akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo, można dokonać uzupełnienia lub sprostowania treści wpisanego aktu.

 Opłata skarbowa za w/w czynność : 50 zł

 Podstawa prawna

-         Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - ze zmianami)

-         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta usługi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Stanu Cywilnego - UM Ustroń
Informację opublikował:Beata Chlebek
Data publikacji:30.08.2011 18:57
Informację aktualizował:Beata Chlebek
Data aktualizacji:30.08.2011 19:32