Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń

 

27 kwietnia 2011 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41 e ust. 2 i art. 41 f) z 24 kwietnia 2003 r. oraz Uchwały Rady Miasta Ustroń (Nr XLIX/582/2010) z 28 października 2010 r. Burmistrz Miasta Ustroń powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń.

            Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, a do jej zadań należy m.in.: opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych (...) oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi (...), wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych (...). Pracę Rady szczegółowo określa „Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń” (stanowiący załącznik do wymienionej na wstępie Uchwały RM Ustroń), a jej kadencja trwa 2 lata.

            Ustrońska RDPP liczy 8 członków. Jej skład przedstawia się następująco: Bogusława Rożnowicz, Olga Kisiała (przedstawicielki Rady Miasta Ustroń), Danuta Koenig, Andrzej Pilch (przedstawiciele Burmistrza Miasta Ustroń), Dorota Kohut, Bożena Kubień, Halina Puchowska-Ryrych i Andrzej Szeja (przedstawiciele organizacji pozarządowych).

            Dotychczas miały miejsce 2 posiedzenia Rady (1 czerwca i 5 lipca br.).                  Na pierwszym z nich wybrano przewodniczącą – Bożenę Kubień, wiceprzewodniczącego – Andrzeja Szeję i sekretarza – Dorotę Kohut. Ponadto zapoznano się z regulaminem oraz przyjęto harmonogram pracy na najbliższe miesiące. Szczególną uwagę zwrócono na dokonanie inwentaryzacji wszystkich stowarzyszeń działających na terenie miasta oraz na przyjęcie wytycznych, które stanowić będą podstawę do opracowania „Rocznego Programu Współpracy Miasta Ustroń z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2012”. W związku z tym drugim celem członkowie RDPP zgodnie opowiedzieli się za rezygnacją z jednego, wspólnego spotkania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM z przedstawicielami organizacji pozarządowych (jak to miało miejsce w ubiegłych latach) na rzecz spotkań w mniejszych grupach tematycznych, które zaplanowano na 3 pierwsze czwartki września br. Wobec powyższego ustalono, że 1 września odbędzie się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń realizujących zadania publiczne z zakresu oświaty i ochrony zdrowia, 8 września – z zakresu kultury, a 15 września – z zakresu sportu i promocji. Wszystkie spotkania będą miały miejsce na Sali Sesyjnej UM Ustroń o godz. 16.00. Przedstawiciele poszczególnych organizacji zostaną jeszcze o nich dodatkowo powiadomieni – telefonicznie lub e-mailowo.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rada Działalności Pożytku Publicznego - Zarządzenie
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:31.08.2011 13:37
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:27.05.2015 10:57