P R  O T O K Ó Ł   N r  XXIII / 2004

z sesji  RADY MIASTA USTROŃ

odbytej w  dniu  26 sierpnia 2004 r.

            W sesji udział wzięło 13-tu radnych. Nieobecność radnych S. Bałdysa i T. Dyrdy była nieusprawiedliwiona.

 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności

     Sesja Rady Miasta rozpoczęła się  w dniu 26 sierpnia 2004 roku o godz. 14-tej
w  sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu. Sesję otworzyła i obrady prowadziła    Przewodnicząca Rady E. Czembor. Po przywitaniu radnych  oraz gości  Przewodnicząca Rady  stwierdziła, na podstawie listy obecności, że obrady sesji są prawomocne.
  

2. Uchwalenie porządku obrad

Do przedstawionego projektu porządku obrad Przewodnicząca E. Czembor zgłosiła wniosek dotyczący poszerzenia punktu 5-go porządku obrad o  dodatkowy projekt uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na II półrocze br. Innych propozycji nie zgłoszono zatem Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego porządek obrad został przyjęty  jednogłośnie przez 13-tu radnych obecnych na sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3.Przyjęcie protokołu Nr XXII/2004 z sesji Rady Miasta odbytejw dniu 22 lipca 2004 r.

            Do skrótu protokołu przedstawionego przez Przewodniczącą E. Czembor  nie wniesiono uwag. Został on przyjęty jednogłośnie  przez 13-tu  radnych  obecnych na sesji.

            Przed przystąpieniem do następnego punktu porządku obrad  obecny na sesji  p. Marcjan Gepfert  zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady o udzielenie  głosu. Jak poinformował jego wystąpienie – jako rodzica, nauczyciela   wychowania fizycznego oraz nauczyciela tańca – dotyczyć będzie  zorganizowanego ostatnio turnieju koszykówki „Beton”. Swoje spostrzeżenia przekazał on  na podstawie  obserwacji widza i  rodzica jednego z uczestniczących  w rozgrywkach. Sposób prowadzenia   tegorocznej imprezy ocenił on pod wieloma względami negatywnie. Mówił o brutalnej grze osób  startujących w tej imprezie i braku reakcji sędziów na takie zachowanie graczy. Podkreślił, że emitowana w trakcie rozgrywek   agresywna muzyka  i wulgarne słowa piosenek promujące alkohol i złe zachowania ostatecznie wyzwoliły   agresję  zarówno graczy jak i widzów, którzy zaczęli rzucać na boisko różnorodne rzeczy, co w konsekwencji doprowadziło do rezygnacji sędziów z dalszego udziału w tych rozgrywkach. Mimo tego turniej był kontynuowany przez organizatorów, co uznał on za  kompromitujące zdarzenie.

Ostatecznie p. Gepfert stwierdził, że organizowany od wielu lat turniej jest „ dobrą imprezą „  a zmienić należy jedynie  prezentowaną w tym czasie muzykę na mniej agresywną  oraz   wykluczyć możliwość   spożywania piwa.

Na zakończenie swojego wystąpienia , jako propagator  sportu i zabawy bez alkoholu zwrócił się do Burmistrza i Rady o udzielanie różnorodnej pomocy tym organizacjom i osobom, które w swoich  działaniach propagują ten sposób zachowań.

4. Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2004 roku

            Całość materiału dotycząca realizacji budżetu za I półrocze br. analizowana była w trakcie posiedzeń wszystkich komisji Rady. Każdorazowo w tych posiedzeniach uczestniczyła Skarbnik Miasta M. Komadowska udzielając   odpowiedzi na pytania radnych,  dotyczących w przeważającej części realizacji strony  dochodowej budżetu.

Jak poinformował Burmistrz I. Szarzec   realizacja budżetu miasta za I półrocze br. uzyskała pozytywną opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej  / ksero w załączeniu do protokołu/.  Z danych przedstawionych w informacji  wynika, że  tegoroczne zadania powinny być w pełni zrealizowane zatem – jak dotąd – nie zachodziła potrzeba dokonywania jakichkolwiek korekt w budżecie. W tym miejscu Burmistrz zwrócił uwagę, że w niektórych, nielicznych wprawdzie pozycjach,  dochody zostały wykonane poniżej  50% całości   planowanej  kwoty,  z przyczyn wynikających  ze specyfiki ich płatności. W takich wypadkach odpowiednie wydatki dostosowywano  do  uzyskiwanych dochodów. Dalej Burmistrz informował Radę  o wymiernych efektach finansowych wynikających dla budżetu z realizowanej przez Starostwo zmiany
w klasyfikacji gruntów a także o przyczynach niskiej realizacji dochodów  w podatku od osób fizycznych, wynikających  z konieczności zwrotu nadpłaconych przez podatników kwot 
z rozliczenia PIT przez Urząd Skarbowy.

Burmistrz wyraził nadzieję, że osiągane dochody pozwolą na dalsze utrzymanie zrównoważonego budżetu   bez konieczności rezygnacji  z jakichkolwiek planowanych zadań a budżet pozostanie zbilansowany do końca bieżącego roku.

            Podobną opinię wyraził w imieniu Komisji Budżetowej, analizującej całość materiału,  radny J. Kurowski , który stwierdził, że  przedstawione w informacji wyniki są zadowalające. Właściwa jest także  wysokość osiągniętych  dochodów  w stosunku do zrealizowanych wydatków.

            Dyskusji nie podjęto. Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2004 roku  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

5.Podjęcie uchwał w sprawach :

a/  zmian w budżecie miasta na rok 2004

            Projekt powyższej uchwały dotyczył m.in. przemieszczenia kwot pozyskanych
w trakcie prowadzonych negocjacji przetargowych na realizację planowanych w tym roku inwestycji na drogach gminnych. Przedstawione w projekcie uchwały propozycje dotyczyły przemieszczenia tych środków  z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące  z przeznaczeniem na 
remonty cząstkowe dróg.

            Propozycje zmian przedstawione w projekcie uchwały uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa.

            Nie wniesiono uwag do treści projektu zatem Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie przez 13-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XXIII/192/2004 w sprawie  zmian w budżecie miasta na rok 2004  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

B/ procedury  uchwalania budżetu miasta na rok 2005 oraz rodzajów
i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu

            Projekt tej uchwały dotyczył trybu  prac nad przygotowaniem i uchwaleniem przyszłorocznego budżetu miasta  a  określone tam terminy dotyczyły wszystkich prac jakie podejmowane będą  w celu skonstruowania i   przedłożenia pod obrady Rady     ostatecznej wersji tego budżetu. Wnosząc projekt uchwały  pod obrady  Burmistrz zwrócił się do radnych z propozycją wprowadzenia dwóch zmian w zapisie tego projektu.  Propozycja ta sprowadzała się w pierwszym przypadku do zmiany  końcowej daty określającej termin uchwalenia budżetu / par.1/  co ma ścisły związek z  terminem  ogłoszenia stawek podatkowych natomiast w drugim - dostosowania nazwy wymienionych w par. 2 p-cie e/ instytucji do obowiązującej  ustawy o wolontariacie.

Poprawki te zostały przyjęte przez radnych bez uwag.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa
a ponieważ nie podjęto dyskusji Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie
w wyniku którego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie przez 13-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XXIII/193/2004 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok  2005 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

C/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na rok 2004

            Jak poinformowała Skarbnik Miasta M. Komadowska projekt powyższej uchwały dotyczył wprowadzenia  zmian w  dotychczas funkcjonujących nazwach  niektórych  instytucji   uprawnionych do inkasa opłaty miejscowej a także  wprowadzenia zapisu dwóch nowych tego rodzaju podmiotów.

            Nie wniesiono uwag a poddany pod głosowanie projekt tej uchwały został podjęty jednogłośnie przez 13-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXIII/194/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

D/ powołania doraźnej komisji ds. nazw ulic i placów publicznych

            Przedstawiając projekt powyższej uchwały Burmistrz I. Szarzec informował
o zbliżającym się terminie oddania do użytku dwóch budynków mieszkalnych wybudowanych przez TBS u zbiegu ulic Daszyńskiego i Fabrycznej,  z których jeden usytuowany jest przy ul. Fabrycznej , drugi zaś przy ul. Daszyńskiego.  W związku z tym   pojawiła się propozycja aby  obiekty te tworzyły  osiedle tym bardziej,  że   możliwa jest  kontynuacja tego rodzaju budownictwa  na  terenie  sąsiadującym ze wspomnianymi budynkami . Wniosek o nadanie nazwy osiedla złożyli zarówno TBS jak i przyszli mieszkańcy wspomnianych budynków.  Następna zgłoszona propozycja związana z nazewnictwem dotyczyła upamiętnienia  osoby prof. Szczepańskiego, wybitnego ustroniaka,   poprzez nazwanie Jego imieniem jednej z alejek spacerowych na Zawodziu.

Jak dalej informował Burmistrz,  zgodnie z zasadą stosowaną w poprzednich kadencjach,   rozpatrzenie tych wniosków  należałoby przekazać stosownej komisji w związku z czym pod  obrady Rady przedstawiono  odpowiedni projekt uchwały. W tym miejscu Przewodniczący Zarządu Osiedla Polana Wł. Majętny proponował, by wzorem wcześniejszych lat   w takiej komisji zasiadali  także przedstawicieli tychże osiedli. Podając przykład Polany mówił o   nowych ulicach – bez nazwy - powstałych  poprzez zabudowę poboczy przy  polnych drogach. Odpowiadając Przewodnicząca E. Czembor informowała, że wszelkie uwagi w tych sprawach będą przyjmowane przez Urząd przy czym przestrzegała przed zbyt  pochopnym i brawurowym nadawaniem  tego rodzaju  nazw.

Ponieważ innych głosów nie zgłoszono  do dyskusji  przystąpiono do zgłaszania kandydatów do komisji ds. nazewnictwa ulic . Zgłoszonych zostało 3-ch kandydatów – Jan Lazar, Stanisław Malina i Halina Puchowska-Ryrych. W związku z nieobecnością  na sesji radnego Tomasza Dyrdy nie uwzględniono jego kandydatury proponowanej przez Komisję Ochrony Środowiska, Zdrowia, Leśnictwa i Rolnictwa.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji zatem po uzupełnieniu projektu uchwały stosownymi zapisami Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie nad całością projektu. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała o powołaniu komisji ds. nazw ulic  została  podjęta jednogłośnie przez 13-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXIII/195/2004 w sprawie powołania doraźnej komisji ds. nazw ulic
i placów publicznych stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

E/ wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr PN-BB/0911/400/R/04     

            Według wyjaśnień radcy prawnego T. Banszel projekt powyższej uchwały  przedstawiony został pod obrady Rady w związku z wydanym przez Wojewodę Śląskiego rozstrzygnięciem nadzorczym  w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ptu 3-go uchwały ustalającej sposób obliczania stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego  w okresach poniżej roku kalendarzowego. Zdaniem radczyni kwestionowany zapis nie tworzy nowego prawa a  jedynie porządkuje wysokość opłaty w stosunku do terminu zajęcia pasa drogowego. W tym miejscu T. Banszel wyraziła nadzieję, że  wniesiona skarga doprowadzi do określenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach jednoznacznego stanowiska  w zakresie kompetencji nadzorczych Regionalnej Izby Obrachunkowej nad tymi  uchwałami , które nakładają na podmioty określone obowiązki finansowe.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa .Dyskusji nie podjęto zatem Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie przez 13-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXIII/195/2004 w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

F/ uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 roku

            Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem po wniesieniu  korekty  w załączniku do uchwały w pozycji dotyczącej miesiąca grudnia, gdzie  wpisany tam rok 2004 zmieniony został na 2005, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z załącznikiem, który podjęty został  jednogłośnie przez 13-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXIII/197/2004 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

6. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od 16 marca do 31 lipca 2004 roku

            Nie wniesiono żadnych uwag bądź pytań do danych  zawartych w informacji, zatem ten punkt  porządku obrad  uznany został za wyczerpany.

Informacja o przeprowadzonych zamówieniach publicznych stanowi załącznik nr 11   do protokołu.

7. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych na sesjach w dniach 16 i 25 marca, 22 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca i 22 lipca 2004 roku

            Powyższa Informacja przyjęta została przez radnych bez uwag. Stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.

8. Informacja z realizacji zarządzeń Burmistrza  Miasta podjętych w okresie od 15 marca do 11 sierpnia 2004 roku

            Podobnie jak w poprzednim punkcie , także informacja z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta została przyjęta przez radnych bez uwag.

Informacja powyższa stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

9. Interpelacje

            W okresie międzysesyjnym nie wniesiono  interpelacji zatem ten punkt porządku obrad uznany został za wyczerpany.

10. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta

            W pierwszej kolejności radna K. Brandys poinformowała , że w porządku obrad  najbliższego posiedzenia Rady Powiatu przewidziane są projekty uchwał w sprawach modernizacji ulic Dominikańskiej oraz 3 Maja i Daszyńskiego. Zdaniem radnej należy spodziewać się przyzwolenia Rady Powiatu na uruchomienie tych zadań bowiem     pozytywną opinię w tych sprawach wyraziła wcześniej  resortowa komisja tej Rady. 

Temat  remontu ratusza ustrońskiego poruszył radny K. Kubala, który w kontekście artykułu w Gazecie Ustrońskiej, gdzie przedstawiono projekt jego modernizacji   prosił o wyjaśnienie, czy ten projekt  był przedstawiony  na posiedzeniu Komisji Architektury i  Inwestycji Rady. Jego zdaniem bowiem projektowana wieża nie jest dostosowana do bryły ratusza i powinna zostać zmieniona.  Odpowiadając radnemu Naczelnik Wydziału IGG A .Siemiński wyjaśnił, że  przedstawiony  na łamach GU  projekt był na bieżąco konsultowany z burmistrzem oraz radnymi  . Uzyskał też  pozytywną opinię konserwatora zabytków , wymaganą dla obiektu zabytkowego, jakim jest ratusz. Na koniec zaś stwierdził , że  na żądanie  Komisji całość materiału   dotycząca tego projektu może zostać przedstawiona  na najbliższym  jej posiedzeniu.

Podejmując w tym miejscu głos Przewodnicząca E. Czembor przypomniała, że  projekt modernizacji ratusza  wykonany został   zgodnie  z  zaleceniami , jakie wyraziły w tym przedmiocie  zainteresowane tym tematem gremia .Radny S. Malina  mówił natomiast o braku zainteresowania mieszkańców  tematem ratusza jako że  w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych – o których informowała  Gazeta Ustrońska,  nie zgłoszono żadnych uwag bądź propozycji. Ostatecznie ustalono, że sprawa modernizacji ratusza dyskutowana będzie , przy współudziale projektanta ,  na jednym  z wrześniowych spotkań Komisji Architektury i Inwestycji. 

Następna ze zgłoszonych spraw związana była z regulacją Młynówki wykonywanej przez Spółkę Wodną. Z wypowiedzi Przewodniczącej ZO Nierodzim H. Kujawa wynikało, że regulacja została źle zrobiona a w trakcie  robót zniszczony został chodnik miejski oraz podkopane ogrodzenie  pobliskiej posesji.  Interwencje podejmowane w tej sprawie przez właścicieli wspomnianej posesji  nie odniosły, jak dotąd, żadnego skutku. W tym miejscu Burmistrz  I. Szarzec wyjaśnił, że  regulacja Młynówki była wykonywana  przez S-kę Wodną, jako właściciela tego cieku  a  Miasto  będące  w tej sprawie wyłącznie  stroną - domagać się będzie  naprawy uszkodzonego chodnika. Podjęte zostaną też próby w kierunku rozwiązania zaistniałego tam konfliktu. O zamiarze spotkania się z osobami zainteresowanymi tym problemem  informował także radny z Nierodzimia  J. Kurowski.

Z dalszych spraw :

-          radna H. Puchowska-Ryrych zwróciła się z prośbą o przymuszenie właścicieli działek przy ul. Długiej do ich systematycznego porządkowania bowiem – jak stwierdziła -   zaniedbane działki zachęcają do organizowania tam  „melin” na świeżym powietrzu. Prosiła także o wyznaczenie znaków poziomych na skrzyżowaniu ulicy Skoczowskiej z drogami  osiedlowymi  w Hermanicach,

-          p. Z. Kozieł - z-ca Przewodniczącego ZO Zawodzie pytał o przypuszczalny  termin wykonania planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

-          radna O. Kisiała pytała o możliwość legalnej budowy kempingów na terenie Lipowca w sytuacji kiedy zgodnie z jednym z  zapisów w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego proponuje się wyłączenie  tamtejszych terenów rolnych  z zabudowy ,

-          Przewodniczący ZO Polana Wł. Majętny postulował o uporządkowanie trasy rowerowej na odcinku od ulicy Wczasowej w kierunku do Ustronia,

-          Przewodniczący ZO Poniwiec R. Siwiec zgłosił  konieczność naprawy krawężnika przy ul. Jesionowej i Lipowej uszkodzonych w trakcie wymiany kabla,

-          radna M. Szczotka wniosła o wykonanie przycinki gałęzi drzew rosnących w pobliżu przewodów energetycznych i telefonicznych.

Odpowiedzi udzielali w kolejności Naczelnik IGG A. Siemiński oraz Burmistrz I. Szarzec. – W sprawie  oznakowań poziomych  Naczelnik A. Siemiński wyjaśnił, że odnowienie  znaków poziomych uzależnione jest od pozyskania środków finansowych na to zadanie zaś  aktualnie dokonane już  uzgodnienia  pozwalają sądzić, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego  wyłożony zostanie  do publicznego wglądu w miesiącu wrześniu br. Natomiast Burmistrz I. Szarzec odpowiadając radnej   wyjaśnił,   że  wprowadzony do planu zapis dotyczący  wyłączenia terenów rolnych  w Lipowcu z zabudowy  ma na celu nie dopuszczenie do   chaotycznej zabudowy tego  terenu, podobnego jak w sąsiedniej gminie. Z dalszej wypowiedzi Burmistrza wynikało, że w związku z protestami ekologów  wstrzymana została modernizacja trasy rowerowej na terenach administrowanych przez Woj. Zarząd Melioracji  i Gosp. Wodnej natomiast pozostała część tras, znajdujących się na terenach miejskich,  jest czyszczona w takim zakresie,  na który pozwalają aktualne  środki  finansowe miasta.

Przypominając o harmonogramie prac nad przyszłorocznym budżetem miasta Przewodniczący Komisji Budżetowej J. Kurowski zwrócił się do radnych z apelem aby  wnioski składane do budżetu miały swoje oparcie w uchwalonej strategii dla miasta a nadto by uwzględniały kontynuację  inwestycji już rozpoczętych  oraz modernizację ratusza.

11. Bieżące sprawy Rady Miasta

W sprawach bieżących  ustalono terminy posiedzeń komisji oraz następnej sesji Rady /23 września/. Natomiast Burmistrz informując o przyszłorocznym jubileuszu 700-lecia Ustronia zwrócił się do radnych o zgłaszanie  propozycji związanych z organizacją tych uroczystości.

12.Zakończenie

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji  Przewodnicząca E. Czembor podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom uczestniczącym w  obradach a następnie ogłosiła zamknięcie sesji.

Sesja zakończyła się o godz.16.05.

Prot. I. Hernik 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki:

1) Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości
2) Porządek obrad
4) Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2004 roku ( do wglądu w Radzie Miasta)
5) Uchwała XXIII/192/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r.
6) Uchwała XXIII/193/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r.
7) Uchwała XXIII/194/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r.
8) Uchwała XXIII/195/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r.
9) Uchwała XXIII/196/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r.
10) Uchwała XXIII/197/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r.
11) Informacja o przeprowadzonych zamówieniach publicznych ( do wglądu w Radzie Miasta)
12) Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych na sesjach w dniach 16 i 25 marca,
      22 kwietnia, 27 maja, 24 maja, 24 czerwcai 22 lipca 2004 roku ( do wglądu w Radzie Miasta)
13) Informacja z realizacji zarzadzeń Burmistrza Miasta podjętych w okresie od 15 marca
      do 11 sierpnia 2004 roku ( do wglądu w Radzie Miasta)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:05.10.2004 13:27
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 12:29