OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

GAZETA USTROŃSKA ul. Rynek 4, 43 – 450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

DRUK GAZETY USTROŃSKIEJ

Druk tygodnika „Gazeta Ustrońska” w formacie A4 o objętości 16 stron 8 stron czarno-białych oraz 8 stron kolorowych na papierze offsetowym. Ustala się, że wielkość nakładu będzie każdorazowo ustalana na siedem dni przed planowanym drukiem i będzie w przedziale 1000 - 3000 egzemplarzy – średnio 1350 egzemplarzy.

Wydrukowaną gazetę wykonawca dostarcza do siedziby gazety na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 01.10.2011r. – 30.09.2012r.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Druk Gazety Ustrońskiej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Wojsław Suchta tel. 33 8543-467

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 23.09.2011r. do godz.10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                             x 10 pkt.

C1 = ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

                                                          

Ustroń, dn. 15.09.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GU DRUK GAZETY USTROŃSKIEJ
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:15.09.2011 12:16
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:29.09.2011 13:23