OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie pomnika prof. Jana Szczepańskiego

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomnika prof. Jana Szczepańskiego. Zakres zamówienia obejmuje:

- transport modelu gipsowego z pracowni w Cieszynie do pracowni, w której realizowany będzie odlew

- wykonanie form silikonowych

- wykonanie odlewu z brązu metodą „traconego wosku”

- cyzelowanie i patynowanie rzeźby

- transport modelu na miejsce posadowienia

- montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Wykonanie pomnika prof. Jana Szczepańskiego.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2011r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                                      Zdzisław Brachaczek           tel. 33 8579-328

- w sprawach procedury konkursowej                      Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                                                  Józef Kuczera                        tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 23.09.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia          x 10 pkt.

C1 =  -------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 15.09.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:44 Wykonanie pomnika prof. Jana Szczepańskiego
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:15.09.2011 14:59
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:29.09.2011 08:18