OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania
w Ustroniu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Cieszynie i z powrotem do miejsca zamieszkania.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów ze znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprężonymi niepełnosprawnościami z terenu miasta Ustroń z miejsca zamieszkania dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie i z powrotem do miejsca zamieszkania. Dowóz dzieci odbywać się może tylko środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Ustroniu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie i z powrotem do miejsca zamieszkania.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.10.2011r. do 29.06.2012r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych              Zdzisław Brachaczek           tel. 33 8579-328

- w sprawach procedury konkursowej                      Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                                                  Bartosz Chrapek                    tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 23.09.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia          x 10 pkt.

C1 = --------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 15.09.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:45 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Ustroniu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie i z powrotem do miejsca zamieszkania.
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:15.09.2011 15:08
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:28.09.2011 14:53