OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Przebudowa sieci gazowej w obrębie

ul. A. Brody w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci gazowej w obrębie ul. A. Brody w Ustroniu,  zgodnie z załączonym przedmiarem robót (który ma charakter pomocniczy przy obliczeniu ceny oferty). Do oferty należy załączyć zaświadczenie, że Oferent jest wpisany na listę wykonawców akceptowanych przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Oddział Zabrze. Rozliczenie robót ryczałtowe.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Przebudowa sieci gazowej w obrębie ul. A. Brody w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 08.10.2011r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                   Teresa Januszewska          tel. 33 8579-320

- w sprawach procedury konkursowej   Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                             Bartosz Chrapek                   tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 29.09.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty


 

Ustroń, dn. 21.09.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:46 Przebudowa sieci gazowej w obrębie ul. A. Brody w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:21.09.2011 14:37
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:05.10.2011 11:46