OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentu ogrodzenia z bramą wjazdową na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu.

Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy obliczaniu ceny oferty). Wynagrodzenie ryczałtowe.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Remont ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 30.10.2011 r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                   Michał Kozłowski                tel. 33 8579-321

- w sprawach procedury konkursowej     Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                                   Bartosz Chrapek                     tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 06.10.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia     x 10 pkt.

C1 =  -------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty


 

Ustroń, dn. 28.09.2011 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:47 Remont ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:28.09.2011 13:19
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:10.10.2011 13:48