OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Sukcesywny zakup solanki drogowej o stężeniu 22% - 25%  wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej            2011 – 2012 w Ustroniu na ul. Krzywą.

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Sukcesywny zakup solanki drogowej o stężeniu 22% - 25%  wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej 2011 – 2012 w Ustroniu na ul. Krzywą. Zamawiający nie posiada pojemników do przechowywania solanki. Czas reakcji sprzedającego na zawiadomienie o kolejnym zakupie solanki (powiadomienie – faxem) wynosi 3 dni robocze.

 

Ilości solanki: Ze względu na rozliczeniową cenę jednostkową zamawiający wprowadzi próg wartościowy umowy w wysokości 53 746,00 zł netto.

 

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – sukcesywny zakup solanki drogowej na potrzeby Akcji Zimowej 2011 – 2012.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do  30.04.2012r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                         Andrzej Siemiński                tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej          Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                               Bartosz Chrapek                    tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 07.10.2011 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą 1 m3 solanki drogowej o stężeniu 22 – 25 % na potrzeby Akcji Zimowej w  Ustroniu x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

 

                                                          

Ustroń, dn. 29.09.2011 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:48 Sukcesywny zakup solanki drogowej o stężeniu 22% - 25% wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej 2011 – 2012 w Ustroniu na ul. Krzywą
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:29.09.2011 12:55
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:19.10.2011 10:49