OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:


Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej nr 6 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III”

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej z dziećmi z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 6 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III” w wymiarze 90h, gdzie 1h=60min.

Udział dzieci w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej zostanie określony przez Dyrektora szkoły podstawowej nr 6 na podstawie przeprowadzonej diagnozy z podziałem na grupy.

Każde zakwalifikowane dziecko do udziału ww. zajęciach objęte zostanie minimum 30h zajęć.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia Zamawiającemu programu zajęć gimnastyki korekcyjnej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostarczonych przez Zamawiającego

- prowadzenia dziennika zajęć

- prowadzenia karty obserwacji ucznia

- prowadzenia list obecności dzieci

- przeprowadzenie testów kompetencyjnych 1 raz w semestrze

- sporządzania innych dokumentów na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca winien posiadać kwalifikacje i min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od m-c października 2011 r. do 30.06.2012 r.

 

Zamknięta kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 26.10.2010 r. do godz. 10:00.

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej nr 6 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III”

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach procedury konkursowej:           Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-358

                                                                     Bartosz Chrapek         tel. 33 8579-328

W sprawach technicznych:                         Agata Markiewicz    tel. 33 8579-341

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium____________100%

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

             Najniższa cena ofertowa za wykonane zamówienie                  x 10 pkt

C1=   ---------------------------------------------------------------

           Cena ocenianej oferty

 

Ustroń 18.10.2011r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:59 Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej nr 6 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:18.10.2011 10:44
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:17.11.2011 10:53