OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:


Przeprowadzenie zajęć artystycznych w przedszkolu nr 4 w Ustroniu w ramach projektu „Będę euro przedszkolakiem”

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie zajęć artystycznych z dziećmi 3, 4 i 5-letnich Przedszkola nr 4 w Ustroniu
w ramach projektu „Będę euro przedszkolakiem” w wymiarze 186h zajęciowych, gdzie 1h zajęciowa=30min, z podziałem na 3 grupy, gdzie 1 grupę obejmuje 62h zajęciowe.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia Zamawiającemu programu zajęć artystycznych dla każdej grupy osobno

- prowadzenia dziennika zajęć

- prowadzenia list obecności dzieci

- sporządzania innych dokumentów na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca winien posiadać

- kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe o specjalności pedagogika wczesno przedszkolna lub przedszkolna.

- lub wykwalifikowaną kadrę z wyższym wykształceniem o specjalności jak wyżej

- oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć artystycznych

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.11 2011 r. do 30.06.2012 r.

Zamknięta kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 28.10.2011 r. do godz. 10:00.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Przeprowadzenie zajęć artystycznych w przedszkolu nr 4 w Ustroniu w ramach projektu „Będę euro przedszkolakiem”

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach procedury konkursowej:           Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-358

                                                              Bartosz Chrapek         tel. 33 8579-328

W sprawach technicznych:                         Agata Markiewicz       tel. 33 8579-341

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium____________100%

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

             Najniższa cena ofertowa za wykonane zamówienie                  x 10 pkt

C1=   ---------------------------------------------------------------

           Cena ocenianej oferty

Ustroń 20.10.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:64 Przeprowadzenie zajęć artystycznych w przedszkolu nr 4 w Ustroniu w ramach projektu „Będę euro przedszkolakiem”
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:20.10.2011 09:09
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:02.11.2011 12:26