OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Budowa oświetlenia na ulicy Andrzeja Brody w Ustroniu

Zakres prac:

Budowa oświetlenia na ulicy Andrzeja Brody na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Kluczyków i od ul. Cieszyńskiej do wjazdu na posesję nr 57.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

 Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Budowa oświetlenia na ulicy Andrzeja Brody w Ustroniu.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:            do  10.12.2012 r.                     

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                                      Andrzej Siemiński                tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej                      Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                                          Bartosz Chrapek                   tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 02.11.2011 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ___________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

  Najniższa cena za wykonanie zamówienia                                           x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

                                                        

Ustroń, dn. 24.10.2011r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:66 Budowa oświetlenia na ulicy Andrzeja Brody w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:24.10.2011 14:27
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:15.11.2011 09:56