Zadania Wydziału Organizacyjnego

ZADANIA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

SPRAWY KADROWE

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek
  podporządkowanych organizacyjnie urzędowi.
 2. Opracowanie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych.
 3. Organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 4. Prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników.
 5. Sporządzanie umów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych.
 6. Prowadzenie spraw urlopowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
 7. Organizowanie działalności socjalnej dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów w ramach posiadanych środków funduszu socjalnego oraz organizowanie form pomocy na rzecz pracowników urzędu.
 8. Prowadzenie szkoleń pracowników.
 9. Opracowanie wniosków o nadanie odznaczeń oraz spraw związanych z ich wręczeniem.
 10. Reklamowanie pracowników urzędu i radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  w czasie wojny:
 1. Z urzędu.
 2. Osób wskazanych przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Ustroń.
 1. Przygotowanie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ZADANIA Z ZAKRESU PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

 1. Sporządzanie rocznych planów potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz realizacja zadań w tym zakresie.

OBSŁUGA SEKRETARIATU

 1. Obsługa sekretariatu Burmistrza, Zastępcy i Sekretarza Miasta.
 2. Prowadzenie książki kontroli Urzędu Miasta.

 

ORGANIZACJA I PROWADZENIE WŁASNEJ BAZY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 1. Organizacja i prowadzenie własnej bazy aktów prawa miejscowego.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 1. Organizowanie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym i innym oraz nadzoru nad warunkami BHP.
 2. Sporządzanie dokumentów związanych z wypadkami i odszkodowaniami dla pracowników Urzędu Miasta Ustroń.

SPRAWY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE

 1. Planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki trwałe, przedmioty nietrwałe, materiały biurowe.
 2. Utrzymanie czystości, porządku i sprawnego funkcjonowania budynku urzędu.
 3. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych, pieczęci nagłówkowych oraz imiennych używanych w Urzędzie Miasta.
 4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo i prowadzenie książki kontroli tych prac.

POLITYKA GOSPODARCZA

 1. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

PROWADZENIE KANCELARII OGÓLNEJ

 1. Wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Prowadzenie rejestru przychodzących faktur, rachunków i not księgowych.

PUNKT REJESTRACJI

 1. W ramach wydziału prowadzony jest Punkt Rejestracji odpowiedzialny za wspieranie usług certyfikacyjnych Centrum Certyfikacji Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego osób.
 4. Prowadzenie pozostałych spraw wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy prawo przewozowe.

KOORDYNOWANIE CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH

 1. Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych,
  w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.

WYBORY

 1. Przeprowadzenie i organizacja wyborów do jednostek pomocniczych Miasta Ustroń.
 2. Wykonywanie czynności związanych z głosowaniem przez pełnomocnika.
 3. Współpraca w organizacji wyborów i referendów w zakresie organizacyjno-technicznym, a w szczególności obsługa kancelaryjna obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych na dzień głosowania.

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

 1. Przygotowywanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, w szczególności ze źródeł unijnych.
 2. Opracowywanie analiz i raportów na temat możliwości finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej.
 3. Współpraca z przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie funduszy unijnych,
 4. Przygotowywanie wniosków dotacyjnych dla projektów realizowanych przez Miasto Ustroń finansowanych ze źródeł unijnych.
 5. Przygotowanie zarządzeń w sprawie powołania zespołów ds. projektów  realizowanych ze środków  unijnych.
 6. Prowadzenie wydzielonej księgowości oraz rozliczanie finansowe projektów
  i przedsięwzięć realizowanych przy udziale funduszy strukturalnych, a także programów
  i zadań inwestycyjnych i bieżących w zakresie zleconym przez Burmistrza Miasta.
 7. Rozliczanie funduszy unijnych i prowadzenie w tym zakresie sprawozdawczości.

KONTROLA INSTYTUCJONALNA

 1. Realizowanie działalności kontrolnej zleconej przez Burmistrza.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Organizacyjnego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2003 12:52