OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Polańska, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Malowanie pomieszczeń w Szkole podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie

Zakres prac:

Malowanie sali nr 14 i pomieszczeń biblioteki

Malowanie drzwi

Malowanie korytarza

Malowanie grzejników

§       Szczegółowy zakres prac został opisany w przedmiarze robót stanowiący integralną część instrukcji warunków zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – malowanie pomieszczeń SP 3

Wymagany termin realizacji zamówienia:   prace muszą odbywać się wyłącznie w weekendy od piątku godz. 15. Termin realizacji zamówienia w weekendy do 15.11.2004r.                                                        

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek             tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                 mgr inż. Sławomir Bąk          tel. 33 8579-318

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 14.10.2004r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________95 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Uzyskane w ten sposób punkty C będą pomnożone przez współczynnik 0,95 odpowiadający kryterium CENY.

2. GWARANCJA      zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium ____5 %.

Sposób przyznawania punktów

Za zaoferowanie gwarancji na wykonanie całości zamówienia 36 miesięcy oferent otrzymuje 0 pkt. za każde wydłużenie terminu gwarancji o 12 miesięcy oferent uzyskuje dodatkowo 5 pkt. suma punktów za kryterium termin realizacji nie może być większa niż 10 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty
będą pomnożone przez współczynnik 0.05 odpowiadający kryterium GWARANCJA

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 14.10.2004r.

Ustroń, dn. 05.10.2004r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:07.10.2004 10:55
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:07.10.2004 10:55