OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:


Przeprowadzenie zajęć dla dzieci klas I-III z trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III”

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie zajęć z dziećmi z klas I-III z trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III” w wymiarze 180h, gdzie 1h=60min.

Udział dzieci ww. zajęciach zostanie określony przez Dyrektora szkoły podstawowej nr 2 na podstawie przeprowadzonej diagnozy z podziałem na grupy.

Każde zakwalifikowane dziecko do udziału ww. zajęciach objęte zostanie minimum 30h zajęć.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia Zamawiającemu programu zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostarczonych przez Zamawiającego,

- prowadzenia dziennika zajęć,

- prowadzenia karty obserwacji ucznia,

- prowadzenia list obecności dzieci,

- przeprowadzenie testów kompetencyjnych 1 raz w semestrze,

- sporządzania innych dokumentów na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca winien posiadać doświadczenie tj. oferent musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w ciągu ostatnich 2 lat, co najmniej jednego zamówienia o charakterze wartości podobnym do niniejszego zamówienia wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie referencji.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 16.11.2011 r. do 30.06.2012 r.

Zamknięta kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 14.11.2011 r. do godz. 10:00.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Przeprowadzenie zajęć dla dzieci klas I-III z trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III”

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach procedury konkursowej:           Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-358

                                                              Bartosz Chrapek         tel. 33 8579-328

W sprawach technicznych:                         Agata Markiewicz    tel. 33 8579-341


Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium____________100%

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

             Najniższa cena ofertowa za wykonane zamówienie                  x 10 pkt

C1=   ---------------------------------------------------------------

           Cena ocenianej oferty

Ustroń 04.11.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:68 Przeprowadzenie zajęć dla dzieci klas I-III z trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III”
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:04.11.2011 14:29
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:15.11.2011 14:43