OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Miejskiego Dom Kultury w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 28, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa sprzętu audio dla Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Zamówienie polega na dostawie urządzenia audio ALLEN & HEATH GL 2800-32 lub innego równoważnego o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej urządzenia.

Szczegółowy opis rzeczowy zamówienia został określony w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ URZĄDZENIA

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15 lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dostawa sprzętu audio dla Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 30.11.2011r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                           Ryszard Szymkiewicz          tel. 33 8542-906

- w sprawach procedury konkursowej           Ireneusz Staniek                     tel. 33 8579-300

                                                             Bartosz Chrapek                     tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie do 17.11.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 24 miesiące od dnia odbioru.

Ustroń, dn. 09.11.2011r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:1 MDK Dostawa sprzętu audio dla Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:09.11.2011 11:16
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:29.11.2011 12:31