Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2011 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2011 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2011 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.11.2011 12:55 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:55 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Nierodzim"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Lipowiec"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Hermanice"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Zawodzie"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Ustroń Dolny"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Ustroń Centrum"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:51 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Ustroń Górny"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:51 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Poniwiec"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:50 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:50 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu
Osiedla Polana"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowis"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2012"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
przez Miasto Ustroń nieruchomości w drodze darowizny"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
współdziałania w realizacji zadania pn. „Przebudowa
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą
Skoczowską i ulicą Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu” z
Województwem Śląskim"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:37 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Śląskiemu"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych,
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:34 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:33 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2012"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:32 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2012"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:31 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2012"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia dotyczącego zapewnienia nauki religii
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego"

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na
lata 2011-2015."

(Magdalena Fober)
24.11.2011 12:21 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)