STATUT

MUZEUM USTROŃSKIEGO im. Jana JAROCKIEGO

W  USTRONIU

 

I.

Nazwa, teren działania, siedziba

 

§ 1.

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności  na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn.zm.);

3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406, z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Ustroń.

2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora pod numerem 2 i posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Muzeum jest obiekt przy ul. Hutniczej 3 w Ustroniu, a terenem działania obszar województwa śląskiego.

 

II.

Cel i zadania Muzeum

 

§ 3.

1. Muzeum jest jednostką organizacyjną, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii, sztuki, etnografii, techniki hutniczej i kuźniczej, balneotechniki oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

3.  Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) dokumentację historyczno - techniczną oraz historyczno - społeczną, a także książki, dokumenty piśmiennicze, kartograficzne i ikonograficzne;

2) inne pamiątki historyczne  związane z miastem Ustroń.

4. Muzeum realizuje cele i zadania określone w ust 1, w szczególności przez:

1) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

2) przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

3) zabezpieczanie i konserwację zbiorów;

4)  urządzanie wystaw;

5) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej;

7) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;

8) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

9) prowadzenie działalności wydawniczej.

 

§ 4.

Muzeum posiada Oddział – Zbiory Marii Skalickiej, znajdujący się w części budynku przy ul. 3 Maja 68 w Ustroniu, który gromadzi zbiory z zakresu sztuki, powiększając kolekcję przekazaną w darze Muzeum przez panią Marię Skalicką.

 

§ 5.

Organizację wewnętrzną Muzeum i jego zadania, strukturę oraz zakres i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora,
z zastrzeżeniem art.13 ust. 3  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 6.  

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta Ustroń.

 

III.

Organy zarządzające i doradcze

 

§ 7.

 1. Muzeum zarządza i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Muzeum
 2. Dyrektor Muzeum organizuje pracę Muzeum i odpowiada za całokształt jego działalności.
 3. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Ustroń w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 4. Kandydat na dyrektora może zostać wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Organizatora.

 

§ 8.

Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych;

2) nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum;

3) przedstawianie planu działalności wraz z planem finansowym, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych właściwym instytucjom i Organizatorowi;

4) wydawanie zarządzeń;

5) zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 9.

 

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składaniu oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

§ 10.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
 2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Rada Miasta Ustroń.
 3. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
 4. Rada Muzeum liczy 7 członków.
 5. Zakres działania Rady Muzeum określa art.11. ustawy  o muzeach.

 

IV.

Gospodarka finansowa
 

§ 11.

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
   o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności Muzeum,
  zatwierdzony przez dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Majątek Muzeum wykorzystuje się jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
 4. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego.

§ 12.

Bieżąca działalność Muzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

1) dotacje otrzymywane od Organizatora;

2) wpływy z prowadzonej działalności;

3) środki otrzymywane od innych osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych  źródeł.

 

§ 13.

1.W celu finansowania działalności określonej w § 3 Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Muzeum określonego w § 3.

2.Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:

1) sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek;

2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych i edukacyjnych;

3) wykonywania świadczenia usług wydawniczych, wypożyczania do ekspozycji zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;

4) wynajmu pomieszczeń;

5) publikacji i rozpowszechniania wydawnictw z zakresu swojej działalności.

3.  Środki pieniężne uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, wykorzystuje się

wyłącznie na realizację zadań określonych w § 3.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta w Ustroniu.

 

V.

Postanowienia końcowe

 

§ 14.

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie jego nadania.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Statut Muzeum Ustrońskiego im. Jana Jarockiego
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.08.2003 12:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.11.2017 13:35