OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa umundurowania bojowego i koszarowego na cele ochrony przeciwpożarowej Miasta Ustroń

Zamówienie polega na dostawie

Szczegółowy opis rzeczowy zamówienia został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15 lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dostawa umundurowania bojowego i koszarowego na cele ochrony przeciwpożarowej Miasta Ustroń

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 23.12.2011r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                                      Mirosław Melcer       tel. 33 8579-334

- w sprawach procedury konkursowej                Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-300

                                                                  Bartosz Chrapek         tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 06.12.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja 24 miesiące od dnia odbioru.

Ustroń, dn. 28.11.2011r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:71 Dostawa umundurowania bojowego i koszarowego
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:28.11.2011 15:42
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:29.12.2011 12:09