Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ustron.bip.info.pl


Ustroń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miasta Ustroń oraz jednostek organizacyjnych w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 314723 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miasta Ustroń oraz jednostek organizacyjnych w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Miasta Ustroń wraz z jednostkami organizacyjnymi: Część I - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej a.66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), b.66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), c.66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), d.66515200-5 (usługi ubezpieczenia własności), e.66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), Część II - ubezpieczenia komunikacyjne f.66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), g.66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), h.66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków). i. ubezpieczenia auto - assisstance.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust 1 pkt 6) PZP przewiduje możliwość udzielenia zamówienia lub zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w razie udzielania tego zamówienia dotychczasowemu ubezpieczycielowi. Składka za ubezpieczenie stanowiące zamówienie uzupełniające zostanie obliczona zgodnie z zasadami opisanymi niżej w pkt 3 SIWZ

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.52.00-5, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·     III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy aktualne na dzień składania ofert zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia

·     III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku

·     III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku

·     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

·     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·     III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·     III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·     III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·     III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy ubezpieczenia w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących warunkach: -w razie zmiany wartości majątku odpowiedniej zmiany wysokości składki lub raty składki związanej ze zmianą sumy ubezpieczenia, -zmian terminów płatności, wysokości i liczby rat składek ubezpieczeniowych, -zmian zakresu ubezpieczenia wynikających z wprowadzonych przez wykonawcę zmian ogólnych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie do zawartej umowy , o ile są one korzystne dla zamawiającego i za jego zgodą, -dodania za zgodą zamawiającego i wykonawcy korzystnych dla zamawiającego dodatkowych klauzul, -zmian zakresów ubezpieczeń, o ile wynikają one ze zmian przepisów prawnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń, lokal nr 4, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

·     1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w poniższym zakresie: a.usługi ubezpieczenia od ognia, b.usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów c.(usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, d.usługi ubezpieczenia własności, e.usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej,.

·     2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.52.00-5, 66.51.64.00-4.

·     3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·     4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ubezpieczenia komunikacyjne.

·     1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ubezpieczenia komunikacyjne w poniższym zakresie: a. usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej b. usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych c. usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

·     2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

·     3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

·     4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:58 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miasta Ustroń oraz jednostek organizacyjnych w 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:01.12.2011 13:16
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:12.12.2011 11:52