OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Zakup wraz z transportem soli kamiennej drogowej gatunek DR – niezbrylającej dla Miasta Ustroń w ilości 150 ton.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Zamówienie polega na dostawie soli kamiennej drogowej DR z antyzbrylaczem luzem na bazę wykonawcy w mieście Ustroń - ul. Krzywa, w ilości 150 ton. Zamawiana sól kamienna drogowa gatunek „DG” niezbrylająca musi spełniać wymogi normy PN-86/C-84081/02

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa soli kamiennej drogowej na potrzeby Akcji Zimowej 2011 – 2012.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:            do 05 stycznia 2012 r. / 50 ton

do  10 lutego 2012 r. / 100 ton

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                 Andrzej Siemiński                tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej      Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-300

                                                            Bartosz Chrapek                   tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 27.12.2011 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ___________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za dostawę soli drogowej

na potrzeby Akcji Zimowej w Ustroniu                                           x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 19.12.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:73 Zakup wraz z transportem soli kamiennej drogowej gatunek DR – niezbrylającej dla Miasta Ustroń w ilości 150 ton.
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:19.12.2011 13:57
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:12.01.2012 07:25