OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie Programu Ochrony Powietrza – Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Ustroń.

Zakres prac:

§       Szczegółowy zakres prac:

a) opracowanie ankiet programowych i materiałów informacyjnych,

b) określenie charakterystyki źródeł ciepła (stan istniejący i przewidywany),

c) określenie technicznych możliwości modernizacji istniejących systemów grzewczych,

d) charakterystyka przedsięwziąć modernizacyjnych,

e) oszacowanie efektu ekologicznego dla obszaru gminy,

f) określenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych,

g) analiza ekonomiczna,

h) założenia - optymalizacja finansowania programu (określenie źródeł),

i) opracowanie założeń rzeczowo -finansowych realizacji Programu.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – ograniczenie niskiej emisji.

Wymagany termin realizacji zamówienia:               cztery miesiące od dnia podpisania umowy                                   

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek             tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych mgr inż. Barbara Jońca             tel. 33 8579-314

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 27.10.2004r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Uzyskane w ten sposób punkty C będą pomnożone przez współczynnik 1,00 odpowiadający kryterium CENY.

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 27.10.2004r.

                                                          

Ustroń, dn. 18.10.2004r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie Programu Ochrony Powietrza – Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Ustroń.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:18.10.2004 17:06
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:19.10.2004 10:22