P R  O T O K Ó Ł   N r  XXIV / 2004

z sesji  RADY MIASTA USTROŃ

odbytej w  dniu  23 września 2004 r.

            W  sesji  udział wzięło 15-tu radnych. .

 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

W p-cie 4-tym porządku obrad  w sesji uczestniczył Prezes klubu KS Kuźnia Z. Kaczorowski.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności

     Sesja Rady Miasta rozpoczęła się w dniu 23 września 2004 roku o godz. 14-tej
w  sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu. Sesję otworzyła i obrady prowadziła    Przewodnicząca Rady E. Czembor. Po przywitaniu radnych  oraz gości  Przewodnicząca Rady  stwierdziła, na podstawie listy obecności, że obrady sesji są prawomocne.
  

2. Uchwalenie porządku obrad

Do przedstawionego projektu porządku obrad , który przedstawiła Przewodnicząca E. Czembor  nie wniesiono uwag. Projekt ten został przyjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2004 z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 sierpnia 2004 r.

            Do skrótu protokołu przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego  S. Malinę  nie wniesiono uwag. Został on przyjęty jednogłośnie  przez 14-tu  radnych  obecnych na sesji.

5. Informacja o działaniach samorządu oraz innych instytucji na rzecz osób niepełnosprawnych

            W materiale informacyjnym  opracowanym przez Wydział Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki przedstawione zostały wszystkie działania jakie w naszym mieście podejmowane są na rzecz osób niepełnosprawnych. Uznając informacje tam zawarte za wyczerpujące temat  radni nie wnieśli  żadnych uwag bądź pytań w tym zakresie. Podejmując  głos w tym punkcie Naczelnik wymienionego wydziału D. Koenig wyraziła opinię, że wprawdzie w naszym mieście wiele się robi dla tej grupy osób jednak jej zdaniem nie jest to powód do „samouwielbienia” bowiem  pozostało do wykonania  szereg jeszcze zadań w tym zakresie.  Mówiła tutaj o konieczności likwidacji barier architektonicznych w obiektach stanowiących własność miasta m.in. w ratuszu, czy Bibliotece Miejskiej ale  także w innych obiektach do których dla osób niepełnosprawnych dostęp jest utrudniony.

Także Przewodnicząca E. Czembor, długoletnia Prezes Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi uznała temat likwidacji barier architektonicznych za rzecz pierwszorzędną do wykonania stąd sugerowała, by w najbliższych planach remontowych ratusza uwzględnione zostały prace dostosowujące ten obiekt dla niepełnosprawnych.  Przewodnicząca  wyraziła opinię, że wprawdzie niepełnosprawne dzieci i młodzież w naszym mieście, a także niektóre  spoza, są objęte pełną opieką
i rehabilitacją to jednak brakuje możliwości by podobnymi działaniami  objąć osoby dorosłe. Swoje spostrzeżenia w tym zakresie poczyniła na przykładzie  wspomnianego powyżej Towarzystwa gdzie , z przyczyn niezależnych od tegoż,  rehabilitacja i opieka obejmuje wyłącznie osoby do 30-go roku życia . W takiej sytuacji pozostali mogą liczyć wyłącznie na pomoc i opiekę swojej rodziny – a ta nie zawsze jest właściwa.  Rozwiązanie tego problemu Przewodnicząca E. Czembor uznała za jedną
z pilniejszych spraw do załatwienia aby – jak powiedziała -  
osoby te nie czuły się odrzucone.

            Stanowisko resortowej komisji Rady przedstawił jej przewodniczący S. Malina.  Komisja podejmując pozytywną opinię w zakresie  opracowanych materiałów podkreśliła  duże zaangażowanie  samorządu, stowarzyszeń czy instytucji, które w mieście pracują na rzecz niepełnosprawnych przy czym Komisja wystosowała do Pana Burmistrza wniosek   w sprawie  podjęcia pilnych działań w kierunku przystosowania obiektów miejskich   dla osób niepełnosprawnych.

Innych głosów nie zgłoszono zatem Przewodnicząca E. Czembor uznała ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

            Informacja o działaniach samorządu oraz innych instytucji na rzecz osób niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. Sprawozdanie klubów sportowych KS Kuźnia w Ustroniu i KS Nierodzim z działalności merytorycznej i finansowej

            Sprawozdania z działalności ustrońskich klubów sportowych KS ”Kuźnia” i „Nierodzim” analizowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Stanowisko Komisji przedstawił jej przewodniczący S. Malina. Zgodnie z tym informował, że Komisja   pozytywnie oceniła działalność merytoryczną tych klubów . Nie zgłosiła także większych zastrzeżeń do prowadzonej działalności finansowej a podjęty w tym zakresie wniosek dotyczył  wyłącznie udokumentowania przez Klub KS Kuźnia wydatków jakie w roku 2003 realizowane były ze środków otrzymanych w formie dotacji, z funduszu Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi czy z dzierżawy parkingów. W tym miejscu S. Malina zwrócił się do uczestniczących w sesji przedstawicieli obu klubów prezesa Z. Kaczorowskiego / KS Kuźnia/ i Wiceprezes K. Brandys /Nierodzim/ aby dokładnie zbilansowano potrzeby klubów na rok następny  bowiem z uwagi na zmianę przepisów miasto nie będzie mogło klubom  użyczać parkingów zaś  dyspozycje ze środków budżetowych miasta  będą kierowane wyłącznie na konkretne potrzeby rzeczowe.

Następnie głos zabrali prezesi Klubów. Z wypowiedzi prezesa Z. Kaczorowskiego wynikało, że aktualna sytuacja finansowa klubu nie jest najlepsza  bowiem, przy niskich dochodach ze sponsoringu, Klub utrzymuje i remontuje obiekty klubowe  wyłącznie  z własnych dochodów. Prezes mówił następnie o sukcesach jakie Klub odnosi w pracy z młodzieżą / wysokie notowania tyczkarek/ oraz stałym wzroście chętnych do uprawiania sportu klubowego, szczególnie piłki nożnej.

Jak informowała Wiceprezes K. Brandys podobne problemy finansowe występują także w klubie Nierodzim chociaż tutaj, jak do tej pory,  klub może liczyć na  jednego stałego sponsora /Mokate/ natomiast  pozostałe wpływy to dotacje z miasta oraz dochody ze sprzedaży biletów. Klub ten w zasadzie jest w innej sytuacji aniżeli poprzedni bowiem teren i zaplecze gospodarcze stanowią własność miasta przy czym koszty utrzymania obiektów i dzierżawy terenu pokrywane są ze  środków klubowych. Jak jedna zaznaczyła K. Brandys miasto wspomaga klub przy wykonywaniu remontu zaplecza klubowego.

Wracając do  sprawozdania KS „Kuźnia” Przewodnicząca E. Czembor zwróciła się do Prezesa Z. Kaczorowskiego  o wyjaśnienie zapisu zgodnie z którym  działalność klubu w roku 2005 uzależniona jest   od uzyskania  z miasta środków na wykonanie  boiska sezonowego oraz  boiska ze sztuczną nawierzchnią. Jak stwierdziła dalej  tak ambitne sezonowego i boiska ze sztuczną nawierzchnią bowiem te zamierzenia, ze względu na  konieczność wykonania innych zadań w mieście ,  będą  niemożliwe do sfinansowania ze środków  miejskich.

Z udzielonej przez Z. Kaczorowskiego odpowiedzi wynikało, że realizacja tych planów  pozwoli na prowadzenie przez Klub całorocznej dochodowej działalności, co z kolei powinno przyczynić się do   uzyskanie niezależności finansowej. Prezes zapewnił, że Klub będzie oczekiwał ze strony miasta jedynie  wsparcia ich planów oraz ewtl. współfinansowanie ich późniejszej realizacji. Podstawowe środki na wykonanie tych zamierzeń  Klub planuje pozyskać w ramach dotacji pozyskanej ze środków unijnych.  Odpowiadając następnie na pytanie  radnego S. Maliny w sprawie możliwości pozyskania sponsorów dla grupy młodzików informował, że niestety aktualnie takiego  zainteresowanie z ich strony  nie ma . Z tego tytułu Klub obecnie otrzymuje wyłącznie okolicznościowe wpłaty, stanowiące w  budżecie nieduże kwoty. Wypowiedź Prezesa potwierdziła radna K. Brandys dodając, że ich Klub nie  posiada obecnie  żadnej oferty dla sponsorów dysponuje bowiem tylko   jedną sekcją piłkarską,   która nie wzbudza  u sponsorów w zasadzie  żadnego zainteresowania.

Innych głosów nie zgłoszono do dyskusji.

Materiały pisemne do tego punktu porządku obrad stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

6.Podjęcie uchwał w sprawach :

A/  zmian w budżecie miasta na rok 2004

            Projekt powyższej uchwały wynikał ze zwiększenia dochodów tytułem dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych  nr 3 i 5 oraz środków przekazanych przez Wojewodę na rzec z opieki społecznej. Po stronie wydatków tak pozyskane dochody skierowane zostały m.in.  na zakup materiałów w wymienionych powyżej szkołach, w tym kserokopiarki w SP nr 5, oraz wypłatę zasiłków przez MOPS.

            Propozycje zmian przedstawione w tym projekcie uchwały uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa.

            Nie podjęto dyskusji  zatem Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XXIV/198/2004 w sprawie  zmian w budżecie miasta na rok 2004  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

B/  zmiany uchwały budżetowej w zakresie załącznika nr 9 do uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XIV/143/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

            Projekt tej uchwały związany był ze  zwiększeniem przychodów – a w konsekwencji także rozchodów  -  Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska,  przekazanych przez  Urząd Marszałkowski  tytułem udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska. Środki te proponowano  skierować na rzecz realizacji zadań związanych z ochroną powietrza  ze wskazaniem   podjęcia  prac  umożliwiających   opracowanie programu ograniczającego emisję pyłów z  budynków. Temat ten stanowił przedmiot dyskusji na jednym z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, gdzie radni zapoznali się z programem ustrońskiej firmy  Az-Bud  w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń  poprzez wymianę źródeł ciepła.

Podejmując głos w dyskusji radna M. Szczotka  Przewodnicząca  Komisji  Ochrony Środowiska mówiła o tym, że  podjęcie tego programu  będzie miało istotny wpływ na poprawę środowiska naturalnego w naszym mieście a przede wszystkim stanu powietrza,  co nie  jest    bez znaczenia dla   miasta posiadającego statut uzdrowiska.  Podjęcie tego zadania będzie zgodne z kierunkiem działania nakreślonym w  uchwalonej przez Radę   strategii miasta.  Radna zwróciła się do przewodniczących pozostałych komisji Rady o podjęcie dyskusji na ten temat w trakcie  najbliższych posiedzeń poszczególnych komisji. Ponadto, z uwagi na konieczność finansowania wymiany ogrzewania przez zainteresowanych, jej zdaniem,  należałoby przeprowadzić konsultację wśród mieszkańców w zakresie ich ewtl. udziału w realizacji tego zadania. 

Jak stwierdziła   Przewodnicząca E. Czembor  ochrona powietrza w mieście jest  jednym z ważniejszych  tematów do załatwienia,  wielokrotnie  zresztą zgłaszanym przez mieszkańców naszego miasta, w szczególności mieszkających w osiedlach  Hermanice, przy ul.Grażyńskiego czy na Poniwcu  wskazane zatem jest uruchomienie tego zadanie  poprzez opracowanie w pierwszej kolejności stosownego programu a  w miarę posiadanych środków finansowych dalszą jego realizację.

Podejmując głos radna H. Puchowska-Ryrych proponowała by program był realizowany kolejno w  poszczególnych rejonach miasta zaś   radny K. Kubala sugerował  oddalenie głosowania nad projektem uchwały  do czasu uzupełnienia informacji o inne ważne  dane dotyczące m.in. rodzaju urządzeń i paliw stosowanych do wymiany systemu grzewczego w ramach tego programu.  Innego zdania była radna M. Szczotka, która wnosząc  o przegłosowanie  projektu uchwały informowała , że w sytuacji odstąpienia od realizacji  tego zamierzenia  środki planowane na ten cel  będzie można skierować na realizację innych , także pilnych zadań z ochrony środowiska. Podobnie za podjęciem uchwały optowała  Przewodnicząca E. Czembor , która  podkreśliła potrzebę wykonania tego opracowania celem m.in.  uświadomienia  wagi spraw podejmowanych przez miasto w zakresie  ochrony środowiska.

Projekt tej uchwały, jak i następnego  w sprawie zmiany treści załącznika zatwierdzającego przychody i wydatki MFOŚiGW  uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa. 

W tym punkcie dyskusji nie podjęto zatem Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XXIV/199/2004 w sprawie zmiany uchwały budżetowej w zakresie załącznika nr 9 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

C/  zmiany treści załącznika do uchwały Nr XIV/137/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków MFOŚiGW na rok 2004

            Projekt powyższej uchwały stanowił konsekwencję uchwały podjętej 
w poprzednim punkcie porządku obrad .Uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego projekt w/w uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXIV/200/2004 w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały budżetowej zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków MFOŚiGW  stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

D/ ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ustroń

            Projekt powyższej uchwały, który pod obrady przedstawiła Skarbnik Miasta  M. Komadowska dotyczył propozycji zmian zarówno w dotychczasowej wysokości stawek jak i w zakresie zasad realizowania płatności za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez miasto. W uzasadnieniu przedstawionych tam  propozycji Skarbnik wyjaśniła, że proponowana 7-mio procentowa podwyżka związana jest głównie z rosnącymi kosztami mediów przy czym Skarbnik przypomniała, że obecne stawki funkcjonują od roku 2000. W informacji dołączonej do projektu uchwały przedstawione zostały szczegółowe wyliczenia proponowanych zmian a także dane o wysokości aktualnych opłat w sąsiednich gminach , które w zasadzie nie odbiegają od  tych    przedstawionych   w przedłożonym projekcie uchwały.

W uzupełnieniu tej wypowiedzi Naczelnik Wydziału OKS D.Koenig wyjaśniła, że w projekcie uchwały uwzględniono  także zasady odpłatności dla dzieci uczęszczających do zerówki. Taka sytuacja powstała w związku  z ustawowym obowiązkiem objęcia tzw.  zerówką wszystkich dzieci przedszkolnych w związku z czym pojawiła się konieczność  ustalenia dla tej grupy dzieci  odpłatności za korzystanie z opieki w przedszkolu,  poza programem ustalonym dla zerówek .

            Projekt tej uchwały wnikliwie analizowały resortowa Komisja Rady oraz Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa pozytywnie opiniując przedstawione tam propozycje opłat .

Nie podjęto dyskusji zatem Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została większością głosów bowiem

                        - za podjęciem uchwały głosowało                       -   13-tu radnych

                        - wstrzymało się od głosu                                  -     2-ch radnych

            Uchwała Nr XXIV/201/2004 w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

E/ wyłonienia kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2004

            Do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej  zgłoszonych zostało dwóch kandydatów – p. Zygmunt Białas-   działacz  życia publicznego i samorządowego, przewodniczący Rady Miasta kadencji 1990-1994 oraz p. Władysław Majętny – działacz społeczny, długoletni przewodniczący Zarządu Osiedla w Ustroniu-Polanie , działający na rzecz  kultywowania gwary i zwyczajów ziemi cieszyńskiej.  Przedstawiając pod obrady projekt powyższej uchwały Przewodnicząca E. Czembor poinformowała
o wniosku Komisji Koordynacyjnej w sprawie zarządzenia tajnego głosowania  przy wyborze laureata.

Innych propozycji  nie zgłoszono zatem Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym wnioskiem , który w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej .

 Do składu komisji zgłoszono radnych J. Lazara, M. Szczotkę i J. Śliwkę. Po wyrażeniu zgody przez kandydatów  Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie nad proponowanym składem komisji, który  większością  13-tu głosów ,  przy 1-m głosie wstrzymującym się uzyskał akcept Rady.

Po ustaleniu zasad i przeprowadzeniu głosowania  Przewodniczący Komisji J. Śliwka odczytał   protokół Komisji Skrutacyjnej  zgodnie z odpowiednim zapisem w tym protokole

-          za kandydaturą p. Zygmunta Białasa głosowało 9-ciu radnych

-          za kandydaturą p. Władysława Majętnego głosowało 6-ciu radnych.

W związku z wynikiem głosowania kandydatem do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej wybranym został Pan Zygmunt Białas.

Protokół  Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

            Uchwała Nr XXIV/202/2004 w sprawie wyłonienia kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2004 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

F/  sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

            Jak informował Naczelnik Wydziału IGG A. Siemiński projekt tej uchwały przedstawiony został pod obrady Rady z wniosku S-ni Mieszkaniowej „Zacisze” w Ustroniu o nabycie na własność nieruchomości zabudowanych garażami, użytkowanych dotychczas wieczyście  przez Spółdzielnię a stanowiących własność miasta.

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały analizowała Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , która pozytywnie zaopiniowała propozycję sprzedaży   nieruchomości wymienionych w tym projekcie.

            Nie podjęto dyskusji zatem Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego   uchwała została podjęta przez radnych większością głosów bowiem

                        - za podjęciem uchwały głosowało                      -             14-tu radnych

                        - wstrzymał się od głosu                                   -             1-n radny

                        Uchwała Nr XXIV/203/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

G/ nadania nazwy budynkom mieszkalnym Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz deptakowi położonemu pomiędzy Sanatorium „Róża”a Szpitalem  Reumatologicznym

            Temat ten rozpatrywała na swoim posiedzeniu doraźna Komisja ds. Nazewnictwa ulic i placów powołana stosowną uchwałą na sesji wrześniowej Rady. Do uczestnictwa  w tym posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele zarządów osiedli Ustronia Dolnego oraz Zawodzia  przy czym  przewodniczący osiedla z Zawodzia nie uczestniczył osobiście w rozmowach przekazując swoje stanowisko w omawianych sprawach w rozmowie telefonicznej. 

Jak informował przewodniczący komisji S. Malina propozycje nazw przedstawione w projekcie uchwały zostały, po burzliwej dyskusji,  ostatecznie przyjęte większością głosów. W tym miejscu informował, że  proponowana dla budynków TBS-u nazwa osiedla 700-Lecia wiązała się z upamiętnieniem pierwszych zapisków o Ustroniu a także planowanymi na rok przyszły uroczystymi obchodami związanymi z tym zdarzeniem.   Natomiast propozycja nazwania imieniem zmarłego w tym roku prof. J. Szczepańskiego deptaka na Zawodziu , położonego w sąsiedztwie posesji gdzie dawniej  mieszkał, była efektem szerokich konsultacji w trakcie których osoby współpracujące z profesorem  sugerowały by w ten sposób uczcić Jego pamięć i stały związek z naszym miastem. Radny się o przyjęcie przez Radę proponowanych nazw.

Podejmując w tym miejscu głos radna H. Puchowska-Ryrych wniosła o uzupełnienie  nazwy dot. osiedla TBS-u , które w wersji proponowanej przez radną przyjęłoby brzmienie  osiedle 700-lecia Ustronia. Zdaniem radnej w takiej wersji nazwa będzie „ pełna ”  i  we właściwym stopniu pozwoli uczcić zbliżający się jubileusz Ustronia. Odnosząc się do wniosku radnej,   wiceprzewodniczący S. Malina informował, że  propozycja jaka została radnym przedstawiona w projekcie uchwały miała na celu zachęcenie mieszkańców  do  poznania pełnej historii naszego miasta.

Wniosek radnej  poparli radni M. Szczotka, T. Dyrda i przewodnicząca ZO Ustroń Dolny – K. Kukla  natomiast radny K. Kubala zgłosił wniosek o wyłączenie paragrafu 2-go z  omawianego projektu uchwały i jego  oddzielne rozpatrzenie. Radny swój wniosek uzasadniał tym, że projekt uchwały wniesiony pod obrady  dotyczy dwóch różnych spraw,  co zdaniem jego przemawia za  przeprowadzeniem oddzielnego  głosowania nad  każdą ze spraw.

Innych uwag nie wniesiono.

 W pierwszej kolejności Przewodnicząca E. Czembor zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnej H. Puchowskiej - Ryrych w zakresie uzupełnienia  proponowanej  dla osiedla TBS-u  nazwy   i ustalenie ostatecznej  wersji  „ osiedle 700-lecia Ustronia”. Wniosek  został przyjęty przez Radę większością głosów bowiem  - za jego podjęciem głosowało 7-miu radnych, przeciw –4-ch radnych a 4-ch radnych wstrzymało się od głosu.

Następnie  Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego K. Kubali  w przedmiocie wyłączenia z powyższego projektu uchwały punktu dotyczącego nadania nazwy deptakowi na Zawodziu do odrębnego projektu uchwały. Wniosek radnego poddany pod głosowanie przyjęty został większością głosów – za wnioskiem głosowało 11-tu radnych, przeciw – 1-n radny natomiast 2-ch radnych wstrzymało się od głosu.

            Po wprowadzeniu wnioskowanych poprawek do projektów uchwał przystąpiono do głosowania . Jako pierwszy poddany został pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania budynkom TBS-u nazwy osiedla 700-lecia Ustronia

                        - za podjęciem uchwały głosowało                      -           7-miu radnych

                        - przeciw głosowało                                          -           7-miu radnych

Wynik głosowania zdecydował o zarządzeniu przez Przewodniczącą ponownego głosowania. Wcześniej jednak  Przewodnicząca E. Czembor poddała pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy deptakowi pomiędzy sanatorium „Róża”  a Szpitalem Reumatologicznym .Uchwała ta w wyniku głosowania została jednogłośnie podjęta przez 14-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XXIV/206/2004 w sprawie nadania nazwy deptakowi na Zawodziu stanowi załącznik nr 12 do protokołu

Powrócono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy budynkom mieszkalnym TBS-u . W wyniku ponownego głosowania  uchwała ta została podjęta przez Radę większością głosów bowiem

                        - za podjęciem uchwały głosowało                       -          8-miu radnych

                        - przeciw                                                          -           6-ciu radnych

            Uchwała Nr XXIV/204/2004 w sprawie nadania nazwy budynkom mieszkalnym TBS stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

H/ zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta oraz powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

Projekt powyższej uchwały przedstawiony został pod obrady Rady w związku
z zakończeniem II –ej kadencji Młodzieżowej Rada Ustronia. Działalność Rady w tym okresie przybliżyła radnym Naczelnik Wydziału OKS Danuta Koenig. Jak informowała Rada głównie zajmowała się rozwiązywaniem spraw  dotyczących życia młodzieży, i organizowaniem współpracy z młodzieżą miast partnerskich.

Szczegółową  informację  na  temat działalności MRU w okresie mijającej kadencji sporządziła p. Iwona Werpachowska -społeczny opiekun Młodzieżowej Rady Ustronia.
Informacja ta stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Dyskusji nie podjęto a projekt uchwały poddany przez Przewodniczącą E. Czembor pod głosowanie  został podjęty przez  większością  głosów bowiem

                        - za podjęciem uchwały głosowało                      -             13-tu radnych

                        - wstrzymał się od głosu                                   -             1-n radny

            Uchwała Nr XXIV/204/2003 w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

6. Interpelacje

            W okresie międzysesyjnym nie wniesiono  interpelacji zatem ten punkt porządku obrad uznany został za wyczerpany.

7. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta

            W tym punkcie porządku obrad zgłoszono kilka spraw związanych z funkcjonowaniem miasta.

Radna K. Brandys poruszyła sprawę   oświetlenia trasy równoległej do  torów na odcinku od stacji PKP Zdrój   do Parku Kuracyjnego . Wspomniała także o konieczności podejmowania starań w kierunku  likwidacji  barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. Jak stwierdziła część podmiotów zapomina o możliwości przystosowania swoich obiektów do tych wymogów w trakcie realizowanych prac remontowych. Podała tutaj przykład  sklepu  „Astra” przy ul. Grażyńskiego , gdzie   przy okazji remontu „ zapomniano” o  możliwości przystosowania wejścia dla potrzeb niepełnosprawnych.

Kilka spraw przedstawili Przewodniczący Zarządów Polana, Zawodzia i Ustronia Dolnego.

W kolejności sprawy te dotyczyły :

-          wycięcia krzaków w pobliżu starych fundamentów pod przedszkole na drodze prowadzącej z ulicy Polańskiej w kierunku do przepompowni, odnowienia tynków jednej ze ścian budynku papierni /od strony Młynówki/ i rozważenia tam produkcji papieru czerpanego w przyszłości , usunięcia eternitu ze ścian szkoły, kontroli tras rowerowych od ulicy Wczasowej
w kierunku do Obłaźca   pod kątem  parkowanych tam samochodów /Polana/,

-          wycięcia krzewów i drzewek przy wyjeździe z bocznych uliczek do ulicy Nadrzecznej /Zawodzie/,

-          odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższych planach przewidziana jest budowa chodnika dla pieszych przy ul. Fabrycznej /Ustroń Dolny/.

Do niektórych z tych spraw ustosunkowali się Naczelnik A. Siemiński i Burmistrz I. Szarzec informując, że w najbliższych latach podjęte zostaną prace przy   termomodernizacji budynku szkoły . W trakcie tych prac  eternit zostanie  usunięty z  budynku.  Chodnik przy ul. Fabrycznej  realizowany będzie sukcesywnie, w miarę  rozwiązywania spraw prawnych i posiadanych środków finansowych.

Pozostałe sprawy zgłoszone przez radnych dotyczyły :

-          parkowania dużych samochodów przy chodnikach, przez co w znacznym stopniu utrudniony jest ruch pieszych oraz innych pojazdów  samochodowych /S. Malina/,

-          ustawienia znaków ograniczających szybkość pojazdów na  ulicach , które krzyżują się z trasami rowerowymi np. Kuźnicza, Lipowska, Wczasowa /T. Dyrda/,

-          wykonania chodnika na odcinku od skrzyżowania  ulicy Cieszyńskiej
z Katowicką do granic Goji /K. Kubala/,

-          spowodowania oznakowania trasy rowerowej od strony Wisły w kierunku do Ustronia i  rozważenia  zmiany statusu miasta na rzecz  gminy miejsko-wiejskiej w związku z możliwością uzyskania  wyższych dotacji zarówno na  potrzeby oświaty jak i rolnictwa /J. Śliwka/,

-          remontu podjazdu ulicy Źródlanej  i zabezpieczenie istniejącej tam dziury
 w  sąsiedztwie posesji p. Pilcha , usunięcia krzewów znajdujących się w łukach wszystkich ulic w dzielnicy  Zawodzie / J. Zahraj/.

Wiceprzewodniczący S. Malina zwrócił się natomiast z pytaniem , czy  organizacja ruchu  jaka aktualnie  została wprowadzona   na osiedlu Cieszyńskim   została prawnie umocowana jako, że wprowadzone  rozwiązanie stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców osiedla jak i innych znajdujących się tam  osób  z uwagi na jedynie funkcjonujący tam dojazd  – od strony ajencji PKO. Radny prosił by w przypadku braku takich uzgodnień  zostały usunięte wszystkie wprowadzone zmiany.

8. Bieżące sprawy Rady Miasta

W sprawach bieżących   Rady Przewodnicząca E. Czembor ustosunkowała się do treści pisma jakie radny S. Bałdys skierował do Burmistrza Miasta w m-cu lipcu br. z kopią  dla Przewodniczącej . Wcześniej nie było to możliwe z uwagi na nieobecność radnego na sesji sierpniowej. Wniesione pismo  dotyczyło problemów komunikacyjnych i parkingowych jakie pojawiły się w ulicy 3 Maja – bocznej oraz jego starań w kierunku estetyzacji tzw. Markusówki.  Do części poruszonych tam spraw ustosunkował się wcześniej Burmistrz I. Szarzec udzielając radnemu pisemnych wyjaśnień. Natomiast Przewodnicząca  odpowiadając radnemu  przede wszystkim  zwróciła uwagę na funkcjonujący tok załatwiania skarg, także skargi mieszkańców – właścicieli sklepów,  poprzez skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez właściwą komisję Rady. Przewodnicząca wyjaśniła także, że temat Markusówki, jak wszystkie inne wnioski rozpatrywany będzie przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu. Przewodnicząca na pytanie , czy udzielona w ten sposób odpowiedź satysfakcjonuje radnego uzyskała odpowiedź twierdzącą.

Z innych spraw ustalono termin następnej sesji na dzień 28.10.br – godz. 14-tą oraz Komisji Koordynacyjnej na dzień 4.10.br. godz.15-tą.

9.Zakończenie

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji  Przewodnicząca E. Czembor podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom uczestniczącym w  obradach a następnie ogłosiła zamknięcie sesji.

Sesja zakończyła się o godz.16,50.

Prot. I. Hernik

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 23 września 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:20.10.2004 14:49
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 13:21