Zadania Wydziału Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami

ZADANIA WYDZIAŁU INWESTYCJI, ARCHITEKTURY I GOSPODARKI GRUNTAMI

 1. Efektywne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na zadania remontowo-budowlane i inwestycyjne.
 2. Koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych  o znaczeniu lokalnym
  i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji  zadań w tym zakresie.
 3. Programowanie i realizacja infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa komunalnego.
 4. Dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu.
 5. Przygotowywanie materiałów do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy unijnych.
 6. Budowa, modernizacja i utrzymanie dróg lokalnych i miejskich.
 7. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
 8. Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach miejskich oraz przejazdach kolejowych.
 9. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych.
 10. Załatwianie spraw związanych z regulacją praw własnościowych terenów zajętych pod drogi gminne.
 11.  Koordynacja działań w zakresie inicjatyw społecznych uzbrojenia terenu.
 12. Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów szkół, przedszkoli, OSP i typowanie prac remontowych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą, najmem  terenów gminnych.
 14. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i nadawanie numeracji porządkowej.
 15. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie nadawania nazw ulic
  i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki i zarządzania gruntami gminnymi.
 17. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 18. Prowadzenie spraw związanych z podziałem gruntów.
 19. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
 20. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji         o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 21. Wydawanie zaświadczeń o położeniu działek w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 22. Prowadzenie prac związanych z opracowaniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
 23. Rejestracja i wydawanie zezwoleń na usytuowanie tablic reklamowych.
 24. Prowadzenie zadań z zakresu modernizacji oświetlenia oraz rozliczania w zakresie kosztów oświetlenia ulicznego.
 25. Prowadzenie czynności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
 26. Ustalanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 27. Opracowanie planu gospodarowania zasobem nieruchomości.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2003 13:05